Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ der , dan op aarde , ondervinden , om ons hartelijk in „ onze onfterflijkheid te verheugen, en alle. bekommeringen over tijdelijke rampen en onvolmaaktheden te verge-

,, ten. Maar 'er zijn veelen van onze natuurgenoo-

„ ten, die insgelijks het pad ten hemel bewandelen, die hier „ op aarde gelukkig leeven — waarom moeten dan ons in „ 't bijzonder die rampen treffen?" -

Wij zullen deze bedenking trachten te beandwoorden en dus onzen lijdenden natuurgenooten de gevolgen, welken onze rampen iu 't bijzonder nog in de eeuwigheid zullen hebben , duidelijker ontvouwen. '

Voorzeker wil de goede Hemelfche Vader zijne kinderen door tegeufpoed tot eenen hoogeren kring van gelukzaligheid voorbereiden.

Om dit wel te betoogen, leggen wij deze volgende waarheden ten grondllage.

Het wezen van de ziel beftaat in eene werkzaamheid mee bewustheid — deze werkzaamheid is gelegen in een verftandig kennen, beoordeelen, kiezen en verwerpen, gaande verzeld van eene genieting of gevoel.dat naar evenredigheid van liet behaaglijke of goede meerder of minder is.' Indien dan dit leven de grondflag is van het toekomende, en de mensch eene zaligheid naar zijne voordering in heiligheid met bewustheid genieten zal — zo zullen niet alle beelden en indrukfelen van de tegenwoordige wereld met dé aflegging van dit lichaam verloren worden.

Op deze overtuiging is mijne hoop gegrond: dat het belang zoo wel van mijne aanftaande meer duidelijke kennis door het duistere der bedoelingen van mijn raadfelagtig lot op de aarde; — als ook van mijne zalige bevindingen door derzelver Oiiderfcheid van het ongewoon fmertelijk gevoel van mijn tegenwoordig leven , in eenen merkelijken graad zal vergroot worden.

Waarlijk, mijne drukgenooten! 't is, dunkt ons, eene verwachting, allesfins overeenkomftig de goedheid en wijsheid van onzen hemelfchen Vader: dat hij eerlang het ontwerp

Sluiten