Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 256 )

wèl ! zoo 'veel mogelijk! de Mode maar fchaame

zich toch nimmer het betrachten van de voornaamfte plig-

ten! . Wat! — men rekene het zich eene eer God

te willen dienen. ——

Vooral Gij — Meerderen! fpoort door uw voorbeeld anderen aan om dien pligt niet te wrwaarloozen ! —— Geeft altans door uw voorbeeld geen aanleiding , 'dat die Christen■ deugd in onbruik raake. — O/eral toch, waar zulks doorbreekt , rukt de ondeugd met losfen teugel voord en de Maatfchappij krijgt fchokken , welke haaren ondergang zeer verhaasten! — Laten zij dan , over welken Gij gefteld zijt, tegen u niet eens getuigen! ■

En — Gij — die uit fchaamte voor anderen het bidden nu en dan of dikwerf, ja! altoos nalaat. —— Wat zoudt Gij u fchaamen! — Schaamt u over alle ondeugd!

— Reken het u eene eer deugdzaam te zijn! —— De Christen moet zijn licht laten fchijnen voor de menfchen!

— Hierom is het niet genoeg u daarmede gerust te ftellen , dat Gij ongemerkt een zucht tot God opzendt!

Het kan immers niet door den beugel — God te willen mishaagen door zich te fchaamen, dat men hem bemint, en dat om menfchen te behaagen! — Volgt dan geene kwaade voorbeelden na! Neen! waar Gij ter maaltijd zijt

genodigd roept 'er God aan! Wil men daar

over fpotten — laat den mensch fpotten , terwijl Gij de goedkeuring van uw geweten — van God geniet! . Nog eens — dat men fpotte — men zal evenwel uwe braafheid nog prijzen.

Ondertusfchen moet men ook dit onder het oog houden, dat het aanroepen van Gods naam juist niet°be(taat in het doen van lange gebeden! —Neen! hier in mag en ■moet men de omltandigheden raadplegen. . Weinige woorden — welke de hoofdzaak uitdrukken , zijn altoos genoeg — komen alleen te pas. — Dit willen wij vooral aan Leeraaren herinnert hebben, dewijl zommigen van hun door lange gebeden bij zekere gelegenheden het gebed eer veragtelijk , dan behaaglijk maaken. — Roept dan God aan -- Christen ! — Gehoorzaam Gode meer dan

menfchen!. — Dan zal God voor u zijn! En is God

voor u, wie zal dan tegen u wezen? — .

Te Amfterdam, bij JU. de B RUIJN, in de Warraoesftraat.

Sluiten