Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *72 )

f/'">n naar uwe ongerechtigheden. IFant zo hoog als de hemel is hoven de aarde , is zijne goedertierenheid geweldig over de genen , die hem vreezen. (*) Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid, (f) — ö Hoort dit toch, en laat het u moed .geven, Iaat het leven en blijdfchap in uwe ziel brengen: bekeert u, en gelooft het euangelie — die blijde boodfehap van den hemel! en uwe zonden zijn dan nitgedelgd als eene wolk, en alle uwe overtredingen als acn nevel. (§)

Gaat dan met die gedachte — God is liefde .hij wil het

geluk van zijne fcheplélen. . Hij is een verzoend Vader

in christus — op den aanftaanden bededag naar het huis ,des Heeren — belijdt hem uwe zonden — weent over u ongerechtigheden — bidt om vergeving — vertrouwt op zijne vaderlijke liefde — en wilt voordaan met uw geheele huis den Heere dienen 1 Vergeet niet den God van Nederland voor alle zijne weldaaden hartelijk te danken. , Zo waarlijk moeten uwe verrigtingen, uwe gebeden, uwe dankzeggingen oprechter, hartelijker zijn, dan die van den laatften Bede-dag!

Laat ons dit door onze daaden toonen ! op dat weder heel de wereld blijke — dat 'er in Nederland Christenen woonen .— die den naam van christus belijden en die belijdenis in hunnen wandel uitdrukken. — Dan zouden de deugden onzer Vaderen herleeven — de koopmanfehap, neering en handteering bloeien — vrede, liefde, godvrucht in onze flraaten omwandelen , wij allen weder een eenig man zijn , Neêrland zou weder Neêrland worden , en het zou ons en onzen kinderen welgaan in eeuwigheid!

CO Pf CUï: 10, u.

(.+) i Joiin. F: o. j CS) Jef. XHV; 22.

T« Arailerdam, bij M. de B R UIJN, in da Warmoesfrrsat,

i

Sluiten