Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =74 )

Goede Vader! haal toch blankhart in uw hemelsch honingrijk, amen !

ik. Gij hebt mij laatst beloofd, dat ge met mij eens Kader over het verlangen naar den dood zoudt redenen.

blankhart. Dat is zoo — Daar fpreek ik zoo gaarn van — Want dikwerf zing ik met david:

'r. Hijgend hert , de jagt ontkomen, Schreeuwt niet lterker naar 't genot

Van de frisfche waterftroomen,

Dan mijn ziel' verlangt naar God. enz.

Ik geloof, mijn Vriend ! dat men niet mag wenfchen om den dood uit tijdelijke oorzaken, b. v. uit mismoedigheid , teeenheden , verdrukkingen , en wat dies meer is; neen, wij moeten ook daar in toonen navolgers te zijn van onzenlieven jesus, en ons door dezelve voor den'hemel

toebereiden. Blankhart heeft hier van zijn deel

gehad, en het is hem nuttig geweest - thans leef ik

als een gezegende des hemels, en dus kunnen tegenfpoeden geenslins drijfveeren van mijn verlangen zijn.

ik. Evenwel duizenden verlangen naar den dood uit mismoedigheid.,

blankhart. Men mag verlangen naar den dood, wanneer men weet, dat de goede ftrijd geftreden is en men

zich tegen zijne komst bereid heeft. Vader blank-

h art heeft zich al voorlang tegen de komst des doods

gereed gemaakt « ik geloove in christus; en wagt

op zijne verdienden de kroon der heerlijkheid. Och, dat alle menfchen mogten zien en bezeffen, hoe zalig het is, vrijgemaakt van de zonden , verzoend met God , bevredigd in 't geweten , in gemeenfchap met den Middelaar, Gode en der eeuwigheid gewijd te leeven! Ik leeve op de

godlijke beloften > . en op die verwacht ik blijmoe«

dig dood en eeuwigheid. Op gewisfe gronden zal ik dus getroost de aarde verlaten , den laatften vijand blijmoedig te gemoet zien, en, zo mij de kragt niet ontvallen is, blijmoedig uitroepen: „ Dood! waar is uw prikkel? Het fterven is mij gewin! 's Vaders huis wordt mij eene wooning —— heiligheid mijne kleeding —— God, christus, de zaligheid, mijn deel —— eeuwig werk mijne

eeu-

Sluiten