Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biel in te woonen — en daar God ongeftoord te dienen.

ik. Hoe gelukkig is hij, die op zekere gronden zijn einde en de zaligheid raag verwachten!

blankhart. Ik heb het u , meen ik , meer gezegd,

dat mijn grond is het dierbaar euangelie. Dien

jesus, welke in het euangelie wordt aangeboden, heb ik aangenomen " zijne gerechtigheid is mijne gerech-

tigheid voor God God is dus mijn verzoend Va»

der en ik ik heb uit kragt van de verklaring, die

God mij doet in 't euangelie, deel aan alle die zegeningen , welken jesus voor zondaren heeft verworven. ——

Op de beloften des Verbonds leef ik daar aan zal ik

vasthouden ! Is het verbond niet een eeuwig verbond ? Zijn Gods beloften niet waarachtig ? Zijn de Geest en deszelfs liefdegaven in ons hart geene wisfe onderpanden ?

ik. 't Gaat u nu , Vader blankhart! als paulus '■ die begeerde ook ontbonden te worden en met christus te zijn; dit was zijn hoogfte gelukzaligheid : bedoelde zijn leven in het vleesch alleen christus, christus was ook zijn uitzigt in het hemelsch leven, ten wiens opzigte hij zeggen kon : wien heb ik nevens u in den hemel, nevens u lust mij ook niets op aarde!

blankhart. Geen wonder! Bij christus te zijn, is in de nauwfte gemeenfchap met Hem te verkeeren, als deelgenooten van zijne heerlijkheid en vreugde : dit was de bedoeling van den Zaligmaaker in zijn troostrijk gebed , Vader ik wil, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn mogen, die gij mij gegeven hebt, op dat ze mijne heerlijkheid aanfehouwen, met een aanfehouwen , dat de gemeenfchap daar aan influit: daar zien ze Hem gelijk hij is; daar (maaken zij de geestlijke vruchten van den waaren Boom des Levens, die in 't midden van het paradijs Gods is. — En daar zal ook blankhart aitijd met den Heere zijn.

i k. Zalige verwachting ! onwaardeerbare ftandverwisfeling ! wat fterveling zou dit in al zijn kragt verklaaren, en zeggen, wat dat al inheeft, ontbonden te worden van een lichaam, dat aan duizend wederwaardigheden is blootgëfteld! losgemaakt te worden van deze laage aarde! uitgelaten te worden uit het land der vreemdelingfchap! ingehaald te worden in het Vaderland van eeuwige klaarheid I en daar te verkeeren in het huis des hemelfche»

Va-

Sluiten