Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaders , in de nabijheid , als voor 't aangezigt van den, dierbaren Verlosfer!

blankhart. Dit dacht ik al lezende, toen gij bij mij kwaamt. —— Hoor eens , wat mijn Autheur zegt, zo fchrijft hij : „ De vroome, in den Heere dervende , „ heeft voorwaar, al dierf hij verlaten, in een wandelaar»

, hut, zaliger lot dan de onbekeerde , die van

',' alles overvloed heeft , die , onder de toediening van de kostbaarfte middelen ter verkwikking, en in het

zachte dons den geest geeft. De droefheid, 't is

,, waar, omringt veelal zijne legerftede; maar hemelvreugd „ maa het hart vervullen. —— 't Is waar, hij zegt: Nu „ bezwijkt mijn vleesch en hart; maar hij mag 'er bijvoegen : Gij , ó God , zijt de rotzfteen van mijn

" hart! 't Is waar, hij zegt: Ik derf! En ja, hij

„ derft. Maar hij mag ook met vertrouwen deze taal '„ voeren: Ik , in christus geioovende, zal leeven,

!, al ben ik dan geltorven ! 't Is waar, hij fluit

„ zijne oogen voor het zonnelicht; maar hij mag zeg. , gen: Het is flegts om mijne zielsoogen te ontfluiten in

" het eeuwig licht! 't Is waar, hij verlaat aarde,

„ vaderland , huis, hof, en alle zijne bezittingen ; maar „ het is, om in de woonftede der hemelen, een hemelsch

,', Koningrijk en rijke zaligheid te beërven. 't Is

„ waar, hij legt zijn ambt, beroep, en post, voor altijd „ neder; maar het is, om God, in hemelwerk, fmetloos

„ en rusteloos te dienen. 't Is waar, nu zal hij

„ Gods woord, hem zoo dierbaar, niet meer lezen —— „ het euangelie , hem zoo aangenaam, niet meer hooren „ prediken; en de man van beoefening zijnen boekfehat „ en dille kamer , hem zulk een lustig paradijs , voor al„ tijd verlaten; maar hij mag zeggen : het is om meer „ onmiddelijk, God in den verheerlijkten Middelaar te „ kennen , en zijnen ontrolden raad , nu nog veeizins

„ verzegeld, duidelijker te lezen; en wat zat ik

„ niet kennen! ——— 't Is waar, zijn mond, ftraks door „ den dood gefloten , zal God, in en met de Vergadering „ der Oprechten , niet meer prijzen ; maar hij mag zeggen: Het is om met de hemelfchaar , op hooger maat „ en toon, het lied des Lams te.zingen! — 't Is waar, „ nu zegt hij aan lieve vrienden, door natuur- en genade„ banden aan hem verbonden , vaarwel ; maar hij mag „y zeggen ; Het is, om in de vergadering van de geesten Mm 3 » dw

Sluiten