Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 284 )

in Hem, erfgenaamen des eeuwigen levens zijn. — Wanneer ik dan geioove , ben ik gerechtvaardigd — want het geioove verkeert omtrent hem, die de oorzaak is vau des zondaars rechtvaardiging, en in- wien alle de godlij* ke beloften , voor allen die denzeiven zich toeëigenen , verzekerd zijn.

Gij merkt hier uit, Lezers! welk een onbedacht gefchil, over den voorrang van rechtvaardigheid en geloof, 'er

onder veelen van onze Godgeleerden gevoerd zij. Zo

dra ik mij God in het euangelie voordel als een verzoend Vader in christus , en ik hem als zo een door het geloof in christus aanneem en mij toeëigene, dan weet ik, dat ik gerechtvaardigd ben voor ik geloofde, als zijnde mij de gerechtigheid van christus toegerekend, even als de ongerechtigheid van adam; de godlijke vrijverkla-r ring van zondaaren is daar, zij ligt in het euangelie; maar ik heb aan die weldaad geen deel , zo ik mij dezelve niet toeëigene, en in zo ver is het van mijne zijde waar, zal ik vergeving der zonden ontvangen , dan moet ik gelooven.

Indien men dus zijne gedachten leidt, zal men alle de fpreekwijzen, die van dit gewigtig ftuk gebruikt worden, eenvoudig en klaar vinden.

Uit dit beredende zal ik eenige waaïheden nog in een helder licht plaatzen.

Is God met den zondaar verzoend , en is die weldaad ons , als zondaaren , toegerekend dan moet mijn geloof beltaan , in een zeker vertrouwen, dat niet alleen anderen , maar ook mij , de vergeving der zonden , eeuwige gerechtigheid en zaligheid van Cod gefchonken zij , uit loutere genade , alletn om de verdienftcn van ciiristus wille,

Daar te boven : is hét in *t eeuwig befluit verzegeld, aan wien God de gerechtigheid heeft toegerekend — is dit gefchiedt aan zondaaren als zondaaren, dan moeten de euangelie - dienaars , aan alle zondaaren diert christus met zijne gerechtigheid aanbieden, hun bekend maaken dat een ijgelijk , die in hem gelooft, de vergeving der

zon-

Sluiten