Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 287 )

ïij heerscht in de heiligmaaking en zij zal heerfchen in enze heerlijkmaaking.

De Godlijke liefde voor zondaaren ftaat hier in het helderst licht. - Eer wij waren, was de Godlijke liefde

voor ons werkzaam. — Onze naam werdt in het Godlijk liefde-plan vermeld. — Zondaars wilde hij zaligen! — Zondaars rekende hij de gerechtigheid van den Zoenborg

toe en ingevolge dat plan, laat bij zondaars, als wij

zijn , zijn eigen Zoon , als Middelaar aanbieden en verklaart zich in hem als een verzoend Vader. — Welke roepftemmen , aanbiedingen, fmeekingen ons van zijnent wege gedaan zijn — om toch dat middel der verzoening aan te nemen, om zich door hem te laten zaligen, weet een ieder , die onder het licht des Euangeliums in de wereld verfcheen.

Dus zal deze leer den genen, die door het geloof gerechtvaardigd is , door alle de eeuwen eene genoegzame ftof zijn van verwondering, van blijdfchap, van dankzegging! Dat God onze Vriend — onze Vader —^onza

Weldoener is — dat hij dit voor ons, die zondaars zijn, in christus wilde worden —• dit en veel meer, vereischt eene eeuwigheid voor onzen dank —— voor onze Hallelujahs!

ó Gij ! die onder het aanöod van zulk een zalig euangelie leeft, en het zelve. tot heden verwerpt — maakt toch gebruik van dit zalig voorrecht, gaat naar christus gaat derwaards met alle uwe zonden — voor

zulken is hij in de wereld gekomen, en aan zulken, als gij zijt, worde het euangelie der verzoening gepredikt. — Alle uwe uitvlugten, alle uwe bekommeringen verdwijnen door die euangelie - taal: God is het , die den godloozen

rechtvaardigt • jesus christus is in de wereld

gekomen , om zondaars zalig te maaken. —— Doet het fpoedig — nog leeft gij — nog is uw lot niet beilist nog dit uur hoort gij het aanbod van genade — en morgen, morgen zal het misfchien voor eeuwig te laat zijn!

Waarlijk niets zal een mensch , die onder de prediking Tan hei euangelie geleefd heeft , en daar onder is verlo-

Waarlijk niers zal pen mensch . die onder de prediking

Sluiten