Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29e )

negen of tien zijner leerlingen: doch ook bij deze gelegenheden is hij fpoeciig yerdweeuen. — Na egt dagen, zonder dat hem iemand zijner Leerlingen zag, altans is'er geene melding van, komt hij weder voor een poos bij hen, om thomas te overtuigen. In Galilea, na het aflopen van der Joden Paaschfeest, te rug gekeerd, mogten de Apostelen en andere geloovigen hem nog verfcheiden maaien aanfehouwen, maar ook al voor een' korten tijd, even als de laatfte ontmoeting van den Heiland met zijne Discipelen, in Jufc.a, tegen het volgend Pinkfterfeest, wanneer hij ten hemel werdt opgenomen. Alle, ten minfte meest alle , deze verfchijningen en ontmoetingen waren onverwagt; zonder dat de Geloovigen wisten , van Waar hun Meester kwam, of wervvaards hij zich begaf.

Uit deze wijs van verkeer en verfchijningen des Verrezenen Heüands heeft het ongeloof aanleiding genomen, om de wezenlijke Verrijzenis van jesus verdacht te maaken; als ware het een bloot verfchijnfel geweest, het geen de Discipelen getuigden gezien te hebben; een Verfchijnfel, hoedanig het Bijgeloof wil, dat zich, door de werking van eenen boozen geest, of eenige andere oorzaak meermaalen van de afgeftorvenen vertoont; of hoedanig de verbeelding zoude kunnen voordbrengen. De ijdelheid dezer pooging van het ongeloof, om den grondflag van den Christelijken godsdienst te ondermijnen, is ter eere van de Waarheid zigtbaar vertoond; echter kan het vreemd blijven toefchijuen, dat de verrezen Heiland, op zulk eene Wijs, als ik te vooren zeide, met zijne Discipelen heeft omgegaan. Om deze vreemdheid weg te nemen, zal ik hier eenige redenen opgeven van deze handelwijs des Zalïgmaakers, welke mij voorkomen ten dezen einde genoegzaam" te zijn.

De omgang, dien onze Zaligmaaker, na zijne verrijzenis, met de gelovigen gehad heeft, was, zo als uit den

Sluiten