Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m» )

gefchikt waren. Dit zo zijnde, zoude eeu nader omgang met zijne Discipelen na zijne verrijzenis, dan de gemelde, dan, uit hoofde dier verhevener betrekkingen, rot opbouw Zijner Kerke, nodig was, onbegaanbaar geweest zijn met dien verheerlijkten ftaat, waar in hij, door zijne verrijzenis , gefield was. — Ook zoude een nadere omgang met zijne a.auhangers, in die omftandigheden, ongefchikt. geweest zijn, om hun dien eerbied in te boezemen, welken zij hem, als den Vorst van Engelen en Menfchen moes, ten leeren toedragen. Hier toe was het nodig , zo als hij gedaan heeft, hen, flegts bij poozen, flegts zoo lang en op zulk eene wijs, met zijne tegenwoordigheid te vereereu , als tot gemelde einden vereischt werdt. Hier door, kou het niet anders, of hunne denkbeelden wegens hem, door dat van zijne verrijzenis reeds verheven, moesten langs hoe hooger rijzen, en zij , geheel door het beZef van het bovenasrdi'che in hem vervuld , allengs geschikt worden, om hem , ju zijne waare verhevenheid, in dip.uitllekende heerlijkheid te erkennen .en te eerbiedigen , waar toe zijne he-melva.ard en de uitflorthig van den H. Geest weldra de pwprtujgendfte blijken ?eudeu opleveren, dat hij met de daad verhoogd was., -Daar- en hoven..moeien jesus Leerlingen, terwijl .zij qyertujgd. werden, 4at„.hij, fchoon aan het kruis geflprvetj >. .ftgfsrdoor .godl^pi kjagt.wed.tpf leefde,,-; daar. hij, binnen kort, VQor aJrijd, geduurqn.de dit leven, van hun fcheiden zoude , te gelijk allengskens aan, huns. Meesters afzijn giewsHdjworden, en voorbereid tot die, zo voor hun ais die ge^ ,., welken .in ,'t. gehed .geen begrip hadden van een SOdljji :K«ningr.ijl<:_, aHeronvefwq.chtfte gebeurdtenis — zijne op varing ten hemel. ;r-p^Ajlergefchiktst-nu w#$ -d^ wijs,.waar op de verazen-Zaligmaker met.zjjne Discipelen omgjng.: daar, zo-:-_Wt.--pnafgebroke9 en zo gcjueenfaam , als fa we^^-jget hen. verkeerd hadt, zij : e o 9 bier-

Sluiten