Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 294 )

door naar bet lichaam , voor eenen onbep'aalden tijd, van hem gefcheideH te worden.

Wijders: dat het verkeer, door onzen opgewekten Zaligmaaker met de geloovigen gehouden, genoegzaam was, om hen zo ver van zijne opftanding te overtuigen, als zij 'tot het ampt van getuigen van deze zijne opftanding en eerfte bedienaaren van het euangelie zouden nodig hebben; dit was op zich zelf rede genoeg, om geenen onafgebrokeneri en nauweren omgang met hen te hebben. Als eerfte Getuigen van jksus verrijzenis voor de geheele wereld., als zulken , die voör deze waarheid, voor de leer, welke, hier op gevestigd, van hun alom zoude moeten gepredikt worden, noch nood, noeh dood zouden moeten ontzien, ais Zodanigen, zeg ik, moesten jesus vroegfte en onmiddelij'ke leerlingen door het getuigenis hunner zinnen zelveny doos zigtbare en tastbare blijken, aangaande bet opwekken van jesus overreed worden. — Dit voorrecht behoefden ze egter maar tot dien trap, als het hun gegeven is. Een beften»' diger ën nader omgang zoude hun meer, zo veele en kragtige. blijken van de waarheid en wezenlijkheid zijner-verrijzenis verleend hebben,dat de zedelijkheid en deugdzaamheid van hun geloof en gehoorzaamheid vrij wat verminderd zouden gewórden zijn ; terwijl de wijs van verkeer, nu met hen gehouden, voor hun wel genoegzame, doch ook niet meer dan genoegzame bewijzen voor de gemelde zaak opleverde; bewijzen, bij welken een waarheid-lievend en oprecht hart vereischt wordt, om 'er, althans met die vooroordeelen, welken zij, als Joden, bezaten, aangaande des Heilands opftanding volkomen door overtuigd en bewogen te worden, om, als zodanig, niet tegenftaande de grootfta verzoekingen, bij het getuignis van deze waarheid , mei :jjver en ftandvastigheid, te Volharden.

Doch, -ten laatften, konde onze verrezen Zajigmaaker,

ni«

i

Sluiten