Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m >

ve gezondigd had., dat zelfs :de koningen door de hogepriesters wierden te recht gefield, en wat niet al. Dan zij verdienen in alles geen geloof. Veel is 'er van hun uugedagt, om de majesteit van hunne-hoogfte volks-vergadering op alle mogelijke wijs te vergrootten. Dus riekt het vrij fterk naar de verwaandheid der Juodfche fchool, dat de geheimfchrijvers , welke den Raad met hunne pennen dienden , niet zitten mogten, imaar ftaan moesten, voor.-het aangezigt van dit hoogst aanzienlijk halfrond : want, . wanneer de Haad, zegt men, zitting nield, fthikten zich de leden in de gedaante van een halvenxirkel. Dat ftaan is althans dan gewis verdagt, indien-het niet in den anders wel bekenden zin van dienen moet worden opgevat. En dat de 70 of 71 raadsheeren zo veele taaien kenden. als 'er volken waren, (want juist zo veel bedraagt bij de Joorifche aardrijkskundigen het getal der netten), dit verraad zich zeiven. al te grof, wijl wij'van elders weten,,dat de Joden afkeerig waren van alle wereldlijke geleerdheid en van cie taaien der heidenen.

Maar 'er is iets, dat.meer aannemelijk is ,en onze aandagt hier fchijnt te vcreisfchen. Te weten, dat 'er in-den Raad een zeker driemanfchap van voorzittende, of.*.oorftemmende leden was, welke boven alle de anderen in achtbaarheid en rang verheven waren, en hierom ook de aanzienlijkfte plaatzen , de.middenfte van den halfronden kring, met eikanderen befloegen, welker zijden door den regter en linker vleugel gedekt wierden. Zij hadden ook deze onderfcheiden zitplaatzen en trappen van waardigheid , dat de eerfte en voornaamfte van allen in het midden zat, onder den titel van Nafi, (*) de twede, aan deszelfs regte hand, met den eernaam van Ab bet din (t), de derde aan de flinke zijde, wien de lof van Chacham (§) wierdt bijgelegd. De eerfte naam betekent het hoofd, den opperften, den voortreflilken, de twede zegt letterlijk, den Vader van het huis des gerigts, de derde duidt aan den wijten. De eerfte heeft uit kragt van zijnen titel het gehele aanzien van beftuurder der gehele vergadering, en munt uit in ervarenheid. De twede was des eerften.plaatsvervanger, en moest alle de volgende leden in alles voorgaan en verlichten, gelijk ook de derde, bij welken hiertoe ook groote kunde in de rechten en wetten moest huisvesten. Sommigen (preken alleen van de twee eerften. Anderen ook van den derden. Dan de twee eerften komen

bij

c*) WW- ct) n p ®)a:in'

Pp z

Sluiten