Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij e/ns thans meest in aanmerking', tefwijl, zij het geheele voorkomen hebben van Pr af es en Asfesfor in onze Kerkhjke vergaderingen. (*) •

En dus zon cajaph as; de hoogepriester, den rang des eerden hebben moeten bekleden, zo de veronderdetiing van zijne ordthliika voorzitting dóór zal gaan, of hij zou nog boven denzeiven door zijne höogepricstertijke waardigheid een hoogef ptarftJium hebben moe'ten bekleeden.

Maar wie heeft ooit gehoord van prefiden! boven prefident in dezelfde vergadering? Deihalven zouden de hoogepries*ters gewoonlijk te gelijk ook de hoofden en voorzitters moeten geweest zijn. En dit is in dé daad het gevoelen van fommige geleerden.' L UNDius'pleit voor bet zelve met de volgende redenen. Het gezag des: hoog'epriesters was, van de eerde tijden van aanftellirig af aan, zeer groot.- Hij diende nevens moses in allerlei vóórkomende zaken van gewikt en aanbelang. — Zo lang-die groote wetgever'leefde,, zon wel aaron, en zijn zoon eleatar, alleen maar de tweue in ram/, en geen voorzitter,-z-ijh geweest.,, maar na deszelfs dood zou de hoogepriesterlijke waardigheid in den hooger rang van .voorzitter zijn opgevolgd. .—- Deze opvolging zou door jos-ua zelf erkend en geëerbiedigd zijn , welke flegts de twede na den hogepriester geweest zij. — Men meent dit ook uit de vernaaien van josephus nopends het beëedigen van rdaverfpieders en:vaft"de, Qibeoniten, nevens de geheele behandeling van dia .en andere Zaken te kunnen daaven. Volgends'denzelfden Joodfchen historiefchrijver zou de hoogepriester, ook na; de verovering van Cauaiiii, voorzitter, of Naft, gebleven zijn. Philj zou hetzelfde nieoe getuigen. Naar hun fchrijveü zonden de meest gewigtige zaken tot kennis des hoogeupriesters, nevens die van anderen, gebragt zijn. Al verder beroept men zich op don priester eli, welke geheel Israël 40 jaren re geerde, op j o s u a , den zoon van j o z a u a k , welke den tempel met sorobabbl herdelde , op jaoou.s, eleaza-rus, cnias, I, II, III, en eindelijk op 'de raadsvergaceringen, welken 'er in de zaak van jesus en zijne apostelen gehouden ziin.

Meüschi-.n dringt boven dien nog aan op eene plaats daar de hoogepritster uitdrukkelijk den titel van Nufi voeBflOiu 9üm •-■ am iiaovb na. .... itc . néiotaft

C? *flR^*e'? ta kunstplaatetj -tn; befchrijvingen vindt men bij vcrlcheiden Oudheid, kundigén, vabiSl bij 'de machtige Misdma, i5.L-r.na aan te baaien.

Sluiten