Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3°* )

zij toegenomen, en als met de kom'nglijke gelijk gefchat, en fomtijds niemand boven zich gekend, maar de hoogfte uitfpraak en inzage in alles, ia zelfs in zaaken des Konings, gehad hebbe: echter komt ons het gevoelen , het welk wij hebben opgegeven, zeer bedenkelijk voor,, en onderhevig aan verfcheiden tegenredenen.

Ieder weet, dat de oorfpronglijke inftelling, waarbij God aarons huis verkoos, zeer lang in ftand bleef, tot dat, ten tijde van algemeen verderf en verval, de heilige en hoogwaardige bediening aan de meestbiedende verkogt of aan de ineestbegunftigden begeven en vereerd werd. Maar voisin pugio fidei, leert ons over raymunbus uit h;t boek tfemach david, dat. de Joden getuigen en verzekeren , dat de Na(i gewoonlijk uit het geflagt van davi d na zijnen uitgang, verkoozen zij. Vorstius kant zich hier wel tegen: maar öndertusfchen ziet men, dat dè oorfpronglijke ftam des Nafi zoo uitgemaakt niet is, als van den hoogepriester. 'Terwijl anderen op geloof aan m a im ons zoon beweeren, dat men den genen eindelijk den Nap noemde, die boven zijne overige amptgenooten in wijsheid gcagt werd uit te munten, uit welken ftam hij dan ook herkomftig ware. Hacspan wil dien naam aan den oudrten van allen bebben toegeëigend. — Zeker is het, dat alle voorzitters of prefidenten geen hoogepriesters waren, gelijk bij voorbeeld, esra. — cussET en anderen fpreken van meer dan eenen hoogepriester tevens. — Dan wij blijven hierop niec ftaan , zo min als op het zeggen van den Jerufalemfcheu Thargum, dat achitophel in zijnen tijd ook hebbe voorgezeten in het Sanhedrin. . Maar met welke waarschijnlijkheid had paulus in den raad tot zijne verontfchuldiging, in 't bekend geval, kunnen inbrengen, ik wist niet dat het de hoogepriester -was , zo a n na s toen den Stoel des voorzitters bezeten had ?

Na overweging van het een en ander zal het onzen lezer, zo wij ons, in dit vrij duister ftuk, niet ten eenerimaal bedriegen , wel het aannemelijkst en veiligst, nevens ons, toefchijnen, het daarvoor te houden ,dat de hoogepriester wel mede inden Raad, zo m'en hem des waardig agtte wegens uitftekende wijsheid,naar tijdsgelegenheiderkend en aangenomen geweestzij(*_)

in

CO Masfechet Sanhedrin, Cap. 2, zegt wel uitdrnklijk, de É. P. torieelt en wordt geoordeeld, hij geeft getuigenis (volgends Rabbi juda bepaald in zaken welke den Koning betroffen) en bet wordt van hem gegeven. Maar niets van zijn prttfidium. Waartegen niet

wei-

Sluiten