Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3°ó )

fchreven zijn, of zich, in het bewijzen van zekere leerfle!lingen, op den Bijbel beroepen. Inzonderheid vindt men daar een groote menigte van boeken, welken de Schriften des Nieuwen Testaments verklaaren of aannaaien, als zeer bekende fchriften. Derzelver menigte is zoo groot, dat veele eeuwen nodig zijn geweest, om die. allen, van tijd tot tijd, te fchrijven; en deze boeken beroepen zich op elkander ; zij zijn gevolglijk het één naar het ander gefchreven. In de fchriften des Nieuwen Testaments worden die des Ouden aangehaald ; deze zijn des ouder dan gene. De meeste boeken des Ouden Testaments beroepen zich meest allen op de boeken van m o s e s ; dus moeten deze jonger zijn dan die van moses, welke daar in worden aangehaald ^.a*^ reeds overal bekend.

Op dat de eenvouwdigen begrijpen, op welke gronden de Geleerden den ouderdom van 't een of ander Bijbelboek bepaalen, wil ik zulks met een voorbeeld aantoonen.

Het boek, dat job ten opfchrifte heeft, wordt met de grootfte waarfchijnlijkheid voor het alleroudfte gehouden, dat overgebleven is.

Elke taal ondergaat van tijd tot tijd eenige veranderingen, en verkrijgt eenige nieuwe woorden en fpreekwijzen, voornaamüjk dan, wanneer nieuwe- dingen uitgevonden of eenige woorden uit de taaien der aangrenzende volken overgenomen worden. Nu vindt men in het boek jobs die nieuwe woorden nog niet, welken de Hebreen ten tijde van salomon en naderhand in hunne lpraak aangenomen hebben. Heeft niet de ,-Hebreeuwfche taal, zo lang zij leefde, de onlochenbaarlte fpooren in zich vertoond, dat zij het eerst van de Herders gefproten was ? Is niet de. taal in het eerfte boek van moses van die in de vier laatfte boeken en in de fchriften na zijne tijden tot verwondering onderfcheiden ? Daar ademt zij nog geheel de tijden van haare vrijheid , hier ligt het juk der Mofaifche wetten hard op haar ; daar is haar de vermenging nog onbekend , die een famenftel van wetten haar naderhand gaf; - of hoe ik die wijzingen noemen zal , die eene nieuwgefchapen wereld en inrigti«g haar als in het hare gedrukt heeft. Dus ook in

j ob:

Sluiten