Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 307 ) i

job : de bijzondere woorden voor zekere denkbeelden, die in het Hebreeuwsch. door moses heerfchende werden, zijn in hem nog niet bepaald; van Recl.t, Goücht en foortgeliike zaken , zweeft de taal als in eenen anderen dampkring. De gevoelige Lezer zal dit opmerken.

Het oogmerk van dit boek is , de goede en rechtvaardige Voorzienigheid Gods regens twijfelingen te verdeedigen. Hier bij zoude de üpfte'ler zich ongetwijfeld op de genadige uitredding der Israëliten uit de geweldige onderdrukking der Egyptenaaren beroepen hebben, als die , toen hij fchreef, reeds ware voorgevallen. Immers deze gebeurdtenis hadt hem niet oubekend kunnen zijn , daar hij uch nauwe betrekking op de Israëliërs moet gehad hebben, dewijl zij zijn boek onder hunne heilige boeken geplaatst hebben.

Men vindt in dit boek niets , dat eenige betrekking heeft op de wetten va" moses ; Zedert mosEs wetgeving heersehte van God het voorftel van eenen oiibf-paalden koning, ontleend van het beeld eens AflaWfcWW

monarchs. a Maar in bet boek van job wordt God

bijna overal als een Vader van een groot huisgedn, vol bezigheid) en zorg, verbeeld , en wanneer bij in zijne waardigheid zal verfchijnen , zit hij als Emir in den- hemel. Dit is juist overeenkomende de regeeringsvorm der eerfte wereld , waar geen Koningen maar alleen Oudften der familiën of huisvaders onder den naam van Patriarchen of Emirs het gebied voerden.

Ook blijkt het ten duidelijkfte , dat de Opfteller Van het boek jobs ten tijde van abraham, is aak en jacob geleefd hebbe. In job hebben bejaarde mannen dat aanzien nog , zo als ten tijde der Aardsvaderen bij alle volken. Hun woord beflist alles; zij alleen bezitten , door hunne ondervindingen , onbedrieglijke wijsheid , en die ftam is de wijste , die de oudfte en meeste grijsaards telt. (*) -— Het gantfche gedicht loopt aardsvaderlijk af,.men wascht zich de voeten in melk; ft)

aards-

(0>&IV:8. V: 3, 57. VIII: 8. XU;ia,2o. XIII: aö, XV: 10, 18, 19. XXXII: 6, 7. (t) J* XXIX: 6.

Qq a

Sluiten