Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 314 )

te de wachters vlugten — vijanden worden verbrei-

ders van die blijmaar: hij is opgejlaan! - jesus keft! En welk eene godlijke wijsheid vertoont zich in de ontzagwekkends plegtigheden, die met deze gebeurdtenis verzeld gaan. Toen 't leven voordkwam uit den dood, beefde de aarde , en de engelen daalden van den hemel in het graf van den Verlosfer — om de waarheid van deze heucheliike gebeurdtenis te bevestigen, de vijanden te verbaazen, en de gevoelige harten zijner vrienden en vriendinnen re vertroosten, te vervrolijken. — Nog na de verrijzenis gedoogt God de aamvallen van haat en gramfchap tegen de waarheid van die boodfehap der Engelen, hij is opgejlaan! — Welk eene wijsheid! De woede van deze helfche driften maakt hij dienstbaar, om de zekerheid van de overwinning zijns Gezalfden te bekragtigen. — Want de waarheid van die leugen, zijne discipelen hebben hem geflolen als wij [liepen , is verfpreid geworden tot dezen dag. — Wij hebben u reeds in een voorgaand betoog over dit onderwerp doen opmerken, om welke wijze redenen zich jesus niet aan het gantfehe volk, niet aan zijne vijanden, maar alieen aan eenigen van zijne Vereerers geopenbaard heeft. — Was hij aan de geheele natie op het onverwachtst verfcheenen, 'er zou natuurlijk een verbaazend oproer ontdaan zijn — het wuft gemeen zou vlugs den geheelen Joodfehen raad ontzield en jesus voor Koning der Joden uitgeroepen hebben. —• De Joodfche Raad zou, wel is waar, nog allerlei lasteringen hebben uitgedacht, toch het gemeen, dat alleen uiterlijke grootheid eert, zou dan hebben gejuicht: dit, dit is onze Koning, dien wij verwachten! Hij zal ons in onze voorrechten herltellen , zijn rijk uitbreiden , ons met aardfehen luister verfieren, ons maaken tot een groot , tot een gelukkig volk, tot vorlten der aarde! — De verhoogde jesus, die nu Gods raad getrouwlijk. hadde uitgediend , moest Boch aan lasteringen meer blootgefteld worden , noch oorzaak

Sluiten