Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i5 )

zaak geven tot oproer, noch aanleiding tot dwaaling, en uit dien hoofde is hij alleen aan zijne vrienden en vriendinnen verfcheenen, die hij in zijn verblijf van veertig dagen na zijne opftanding de juiste denkbeelden van zijn hemelsch, zijn geestelijk koningrijk heeft in de harten gedrukt. Te recht vondt een heilige petrus in deze bijzonderheid den roem der godlijke wijsheid. — De godlijke Goedheid en Rechtvaardigheid , Waarheid en Getrouwheid vertoonen zich insgelijks in deze gebeurdtenis op het heerlijkfte. Was jesus niet opgeftaan, dan voorzeker zou het werk der verlosfing, ten onzen beste ondernomen, geheel verijdeld , en daar door de luister der godlijke goedheid geheel verdonkerd zijn. — Ook kon de fcepter der godloozeu niet altijd rusten op het lot van dezen Rechtvaardigen; dit kon een godlijke Rechtvaardigheid nimmer gedoogen. Zoo veel deugd en godvrucht, zoo veel nooit verdiende fmaadheid , laster , marteling, moest éénmaal in luister eindigen en zigtbaar verheerlijkt worden. -— ö Ja! Christenen ! langs dezen weg moest uw jesus ingaan in heerlijkheid — door dien triumf bezorgde de Algoedheid aan uwen Verlosfer zijn loon voor Engelen — voor menfchen! — Hoort zijn triumf, hoort het van Engelen: Hij is opgejlaan ! — Zijne vrienden en vriendinnen, die nog korts deelden in zijnje mishandelingen , in zijne verguizingen, in zijnen dood, zijn thands deelgenooten van zijne heerlijkheid, van zijne zegepraal. Hoe wonderlijk fchoon blinken hier de ftraalen der godlijke 'liefde en gerechtigheid! Die voor weinige oogenblikken weenden én kermende uitriepen: jesus leeft niet meer!-* jnichen in het midden van jesus navolgeren: Hij is op-, geftaan! hij leeft! Zo vindt ftandvaste deugd in het eind haar loon. — De godlijke waarheid en getrouwheid onr> dekken wij in deze gebeurdtenis met aanbiddende verwondering. — Hij zal uit den angst, en uit het gericht genomen worden, wie zal de lengte zijns levens nitfpreken?

Rr » zoo

Sluiten