Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 323 )

„ traanen van weemoed deed Horten in Bethlehem, in Je» „ rufalem, in Getkzemane, op Golgotha — die mij deed „ arm worden, om arme menfchen rijk te maaken; die mij „ den Hemei der heerlijkheid deed verlaten, om zondaaren „ den weg ten hemel te openen; — predikt hun, op een

i, harttreffende wijze, mijn lijden mijn fidderen en

„ beeven, mijn angftig treuren in den fomberen olijvenhof,

,-, mijn zielbenauwende doodsangflen toont hun mijne

,, traanen, die ik weende , toen ik den oneindigen toorn „ des rechtvaardigen Rechters voor mijne gunflelingen op „ mij nam! — mijne wonden, welken mij in het. lichaam „ gegeesfeld, geflagen en geboord werden — mijn dierbaar ,, bloed, 't welk op Golgotha geftort is, — verzekert hun, „ dat 'er bij mij eene volheid van genade is ,dat ik niets har„ lelijker, niets vuuriger wensch, dan hunne behoudenis, hun „ heil,hunne zaligheid ! —verzekert hun.dai mijne handen „ zich fteeds uitftrekken, om hen uit het verderf te rukken, „ en dat mijn hart fteeds klopt van liefde, van tederheid, van „ genade, van erbarming jegens hen; — predikt zo, mij„ ne lievelingen! het euangelie der verlosfing aan den ver„ loren zondaar — aan alle fchepzeler.! — zie daar uwen ,, lastbrief! — zijt getrouw in uwe bediening ! — wint

„ zielen voor uwen Meester onderdaanen voor uwen

„ Koning! — breidt het rijk der waarheid, het gebied der „ zaligheid uit! — verwacht gij de belofte mijns Vaders! „ binnen weinig dagen zult gij aangedaan zijn met kragt „ uit de hoogte: — ik zal met u zijn tot aan de volein„ ding der wereld, zijt verzekerd hier vanl — zie daar „ mijn rechtehand, mijn trouw! — zie daar mijn hart! — „ Dit hart neem ik met mij in den Hemel 1 (*) "

Nu verheft Hij zich in de hoogte en vaart op met gejuich, onder het gektank der bazume . een glanzende wolk neemt hem weg — de vlammende vleugels van blinkende cherubs verlichten de wolk — de vlottende wolk

drijft zachtjens naar boven de Hemel is klaar ; de

flaau-

0) Deze Ichoone uitbreiding van je sus laatfte woorden zijn wij verpligt aan oïmibh; wij hebben dezelve geheel hier geplaatst, om dat ze bijzonder van de. bedienaarea des Eaütijielie Biet genoeg kan gelezea worden.

Ss 2

Sluiten