Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<C 3*7 )

beeld van <jVtf leeven zijn, gelijk het eens wezen zat! Neemt uwe beste en gelukzaliglte dagen , die gij veelligt op aarde beleefd hebt, gij vereerders van God en onzen Heere! en bedenkt u een (even, uit zodanige en duizendmaal betere dagen famengefteld!

Maar wat de gedachte aan dien hemel, aan die wooningen van het huis zijns vaders nog heuchelijker maakt, is dat denkbeeld: jesus is in dien hemel ingegaan', daar heeft hij den zijnen eene plaats bereid — en daar zullen ■zij zijn , waar hij is!

Boofe wereld! zink weg onder mijne voeten, fpreek niet van uwe fchoonheid! mv \ Hemel is fchoon, en mijn jesus is de fchoonfte onder ailes, wat fchoon is. Vergangelijke goederen! drijft weg uit mijne oogen, als vlottende veders, op de fpelende winden der ijdelheid! gij kunt toch mijae onlterflijke ziel niet verzadigen, niet verheugen, mijne zie! ademt haar de eeuwigheid, de onverganglijke goederen des hemels zijn alleen de lust, de verrukking van mijn hart. — Onzalige (tonden! in welken het blinkend fchaduwgoed der ■fchijnfehoone wereld den voorrang bij mij mogt krijgen, boven het wezenlijk heilgoed van den heerlijken hemel, eeu» wig zijt gij van mij vervloekt! eeuwig vervloekt zij mij elke ftond, in welken de begeerlijkheid der wereld mij zou willen aftroonen van den weg naar den zaligen hemel en mij tot zondigen aanvuurt!

Verheerlijkte Middelaar! behoed , beveilig, bewaar mij tegen de verleidende toverzangen der begocheleude wereld i ach! verbreek alles, wat mij weder aan de aarde binden en kluisteren wil! maak de zwachtels los, waar in de wereld mij winden wil! maak mijne begeerten brandend, om geheel ontbonden te zijn . . . vuur ze aan, doe mij geheel he» melschgezind zijn!

Ik zie reeds den hemel open, • den fchoonen hemel

■ den prachtigen hemel, wat gevoel ik? ach! wat gevoel ik ? onuitfpreekelijke vreugde , heilige verrukkingen waar voor ik in eeuwigheid geene naamen zal

kunnen bedenken; ik zie jesus in zijne heerlijkheid (laan aan de rechterhand van God; ik zie jesus in zijne fchoonheid ! Hier verdomt mijne*fterflijke tong,ik val neder en zwijg — .; .. mij-

Sluiten