Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

("33°)

De zon zagen we hier in volle majesteit ten voorfchijn komen ; zij verfcheen zoo prachtig als ooit , befehiklerde berg en dal met gloeiend goud , en deed de dauwdruè.

pels, als zuivere diamanten, ftraalend tintelen. Mira

hart was enkel verrukking —^_ eduud fcheen louter gevoel al ftaarende op de rijzende zon hief ik het

ichoone morgenlied van lavater. aan-:

Hoe fchoon zie 'k langs den berg u rijzen

V Zon! — groot wonder! God wat gloed! Wie kan u noemen', wie u prijzen!...

V — die haar klimmen — lichten doet! Wat is toch in uw zigtbaar rijk,

i>ie ftraalenbron — ö God! gelijk!

Eduard drukte mij de hand en zeide: ja, mijn WaardIte » wat fpreidt Gods zonne niet alom een fchoon een bedruk licht! — Wie kan haar nut naar waarde verheff-n ' —• ^i] zendt de vruchtbaarheid en vreugde op de geheele aarde. Zie, hoe elk voorwerp haaren glans met duizend Kleuren terug kaatst, ó! Hoe groot moet hij zijn die haar vormde ! — Die nooitgefchapen Zon ! bij welker heerlijkheid haar glans duisternis, en waar van haar fchoónR : gloed alleen de fchaduw is! _ Die hoogfte wijsheid,

die haar op haare zwaarte grondde haar heure wachl

ters gat ja t gantfche kunstgevaarte , door wiet en

tegenwigt.nauw verbond —den fpiegelglans der maan bij de donkerheid ten toorts verleent; en de aarde als om een as doerkeeren, om ieder oord licht en warmte te geven en jaarlijks haar belast, op den afttaad, die met de lefteldheid van ieder oord overeenkomt, ter wisfeling der getijden om de zon te zwaaien, ten einde ons ieder getijde met zijn fchoon of vrucht verblijden aoude.

?k. ó Schat van wijsheid ! ik verzink in uwe diepte • Geen eeuwigheid kan u — wijze, weldaadige Schepper"' naar waarde prijzen • FF

^5jlU^RU'uWrIk m,ei,sch' die »<-em haalt, moet niet die Goedheid verhellen, die lucht om de aarde goot? Beroofd «W dampkring, (dat brandglas, dat nu ftfc en warmte.

"

Sluiten