Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34° )

Amfijwu de iveereli eens, hoe /Toerde rn 's hemels ri/ckett,

F.n lucht en occaen, van grooten last bezviijektn,

Üioe alle dingen, nu, verheugd zijn en verbijt,

Om 'l naecken van uwe eeuwe en dien aenjla-nden tijr.

I)e Ioflijke en hooge eeretitel van saturnus eeuw, in een vierden regel dezer verfen gebezigd , is niet min beroemd in de fchriften der ouden. —- Diodorus Van Sicilië , aüRei.ius victor, en ATiiENyEiis ver.iefTen de regeerin« >"in dien koning met hooge en uitgebreide eerbewijzen, ., Hij bragt de menfchen van zijn tiid van hunne ongefchiiae levenswijs terug, befenaafde hen, maakte hen welleevend, toog *-eele landen, onder algemeene toejuiching, dóór , en voerde alom gerechtigheid en eenvouwigheid in. — Zijne rechtvaardigheid gedoogde niet , dat iemand eens anderen flaaf ware, Men had zelfs alle goederen gemeen. Men had derhalven geen fcheidspaalen cp akkers en velden nodig. Zijn hemelsch rijk maakte de aarde tot een hemel. Men leefde, gelijk rie^Godeu, in ftilje. rust en vrede. Drukkende rampen, moeielijken arbeid , kende men niet. Niets, dat vrees, niets, dat ziekte baart." Denkbeelden, door hesn odus, martialis, en allermeest door ovidius, zwierig opgefierd ("j. Die gelukkige eeuw kwam nu bij den Romeinfchen puikdichter weder. Eu wel naar de Godfpra];en der sinvi.le. Of hij dan ook van vleien wist, en bloemen ftrooien kon! of hij zich ook de kunst verdond! No.tans doet zijn geheele zang, hoe zeer ook op heidenfehen leest gefchoeid, zijn dichtvermogen, waarlijk, meerder eere aan, dan deszelfs figjurlijke opvatting en verklaaring aan veele Christenen van alle tijden en van allen rang, die, tot hél al te ftout begrip vervielen, dat de dichter, door eene zekere verrukking en hooser vlugt, even gelijk andere uitheemfchen, groote verborgenheden van onzen Heer en Zaligmaaker, jes us christus , voorlpeld zou hebben. Wat al geloofsgeheimen meende keizer constantijn 'er niet in te vinden.' En hoe vast hebben lactaktius, en anderen uit de ouden, onder de Roomfchen crassetus, onder de Proteftatten marf. si us, en anderen met oe bunnen geloofd, dat deze befiamde herderskout, en de Orakels derprophetes van Cmna, Godfpraken v.-.n echte munt en van den regtem derapel waren. of ten minden iet Godlijka en geheimzinnigs ademden. Zelfs ontbreekt het niet, dat nog meer te verwonderen is, aan mannen van nog grooter naam in 't geméeneb.est der Geleerden, als erasmus, box-

ÏTORN, LÜBOV1CUS vives, petrus molin*us,,en

an-

Metamvph, Lib. I, Fab. III.

Sluiten