Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34S )

ons, wanrde Lezers! dan eenige oogblikken werpen op dit Voorzeggingsboek. — Wij vinden hier eene kkir.e verfameling van voorzeggingen, zoo overvloeiende van overfchoone befchrijvingen , en zoo rijk in fraaie leenfpreuken en verbeeldingen, dat deze met recht, als een der fchoonfte en keurigfte Dichtftukken, die 'er ooit zijn opgefteld , mag aangemerkt worden. Jammer is 't maar, dat de Profeet niet het een of ander middel gebezigd heeft, om ons het tijdftip zijner voorzeggingen aan te duiden, of te leeren kennen ;. nadien het al voorlang is opgemerkt, dat voorzeggingen , in dit opzigt klaar-, je-.beter kunnen verftaan worden.

In de korre profetie van obadja, maar At versfen beflaande, en ten aanzien der dagtekening zoo gebrekkig als die van joè'l, kan men evenwel ontdekken, dat obaoja na de verwoesting van jftrujclem , door ke-bu'cadneïar, en voor de vernieling van het land A&ï-Edómiteti , door den zelfden overwinnaar , geprofeteerd heeft ; maar uit joè'Ls profetie is dk zoo gemaklijk niet op te maaken. —l— Amos heeft de plaag der fpniighaaneri befchreven, en de \ijl joëL dit insgelijks deed, fowjnt het in rfen eerften opllag, of zij etn en'.dezelfde bezoeking bedoelden! W(<ar uit dan fomrrdgen bc-floten , dat zij beiden onder de #egeenng ^an uzxa en vsu jeroboam, den-zoon van

jo as , geleefd hebben. Maar Ook dit kunnen wij niet

loeftemaMnr De rampen, door amos befchreven, betreffen alleen eenige landen of een zeüer gewest; maar die, welk:; jocl aftekent, zijn van eenen algemeenen aart: bij den Bterften woedt de eiJer.de alieen op fjmmige plaatzen; bij dén Ai.ier\n gaat het gekhg veel hooger, en hij roept uit: dat al het veld verwoest, het land treurig, het koorn verdord, de m>st verdroogdf en de oiie fliauw was, ji. Vat-' a!!es een verderving vertoon ie van ili' hmd ds AliDagtiiJeu ;' (*) terwijl amos de drddgife en h mgerswood in de 'iagen van elias en. bij rfc belegering van Ssviaria befchrijft: (f) behalveh dit, beken ik geene rede¬

nen te weten, die het waarfchijnlijk maaken, dat joè'L 300 Vroeg zou geleefd hebbew , als de tijd van. el-is.a, of de regtering van koning joram.

Veel

'O j 0 ë l I: 10 en vo'g. Cf) 1 Kon. XVÜ. 2 Kon. VI: sff.

Sluiten