Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 352 3

der Apostelen , de Apostolifche Brieven en de Openbaaring van joannes oplettend doorbladerden. Een agabus, die door den Geest Gods voorfpelde den aanltaanden hongersnood onder den Keizer claudius en ins gelijks affchilderde de banden, waar in paulus zoude geraaken, als ook barnabas, simeon genaamd niger, lucius van Syrenen en manahen judas en silas en meer anderen, zijn Profeten of Leeraars geweest. — jongelingen hebben ook gezigten gezien • een saulus op den weg van Damascus , om niet te melden van stefanus, cornelius , petrus en joannes die allen gezigten zagen ; iirekke daar van ten getuige' En ook hij is het , die in 't vervolg droomen droomde wanneer bij in een nagtgezigt befchouwde een Macedontsch man, die hem fmeekende toeriep: kom over in Macedonien en help ons! Insgelijks werdt die Geest aan dienstknec sten en dienstmaagden medegedeeld. Den dienstknecht oenesimus heeft paulus in zijne banden geteeld. Ook tellen fotninigen hier onder de dienstmaagd rh ode, die ons voorkomt als een godvruchtige vrouwe alzo zij zich verheugde, toen zij de item van petrus hoorde, welken, zij meende, nog in de gevangenis te zijn. °

Uit dit alles ziet dan de opmerkende Lezer, hoe treffend petrus , uit joëLs voorzegging, ten fterkfte betoogd , dat nu op het Pinkflertsest aanvangelijk vervuld *e™', /;/een JoeL , zoo veele jaaren te'vooren vooripeld hadde; en niemand der aanwezende fchare, uit dien hoofde, het werk, dat ze nu zagen en hoorden, moesre befporten, noch aan deszelfs Godhjkheid twijfelen.; maar veel eer hier in den godlijken vinger erkennen.

(Het vervolg in N°. 45.)

Te Amfterdam, bij M. db BRUIJN, in de Warmoesftraat.

Sluiten