Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35+ )

'Er zijn 'er, die door dien grooten en doorluchtigen dag des Hteren verftaan den algemeenen grooten oordeelsdag, 't Is zoo, die dag wordt in de .gewijde bladen dikwerf dus genoemd, en nogthms kan dezelve hier geenfins bedoeld zijn. Want volgends het 32 vs., des tweeden HoofJdeels van joê'ls voorzegging, za! 'er op den berg Sions en te Jerufahtii ontkominge zijn, en dat bij de overgeblevenen, welken de Heere roepen zal, dat zeker in den dag des oordeels geen plaats meer zal hebben. Wij blijven dan, volgends het verband van zaken, bij joè'l te vinden, bij het opgegeven gevoelen, houdende dien dag voir den daj van ontzaglijke wraak over Jerufakm ; toen IsraëJs IC rk- en Bnrge:-ftaat, tot den bodem toe, is gefloopt geworden.

Deze dag was waarlijk een groote en verfchrlklijke dag. De mensc'aiiev'ende jesus.veü den Ülijfoerg, in een vooruitzigt, dit akelig tafreel befchouwenJe, wegende bitt.ri'jk, en berfte uit in deze woorden: ,, Oeh of gij ook beken iet ,, in dezen uwen dag, het geen tot uwen vrede f dient) ! ,, maar nu is het verborgen voor uwe oogen. Want daar „ zullen dagen over u komen, dat uwe vijanden een be„ gravinge rondom u zullen opwerpen, en zullen u omfin„ gelen, en u van alle zijden benau.ven. Ei zullen u tot „ den grond toe nederwerpen, en uwe kinderen in u; en ,, zij zullen den (éénen; fteen op den (anderen) fteen niet „ laten ; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet be„ kend hebt." (*) Het verhaal van haaren ondergang, van het verfc :riklijk oproer, den honger , de pestilentie , de moorderijen , doet de hairen te berge rijzen , en het hart bloeden. Het land is verwoest, de heilige ftad verdelgd , de tempel des Heeren in asfche gelegd en de ijsttjkile wreedheid uitgeoefend.

Dus luidt de voorzegging: ik zal wondertekenen geven in den hemel en op aarde ; bloed, en vuur, en rookdamp enz.

Sommigen verftaan hier door vuurige ftaartfterrea' en Comeeten van verfcheiden vormen en gedaanten ; nieuwe Herren , fakkelen , vlammende zwaarden en andere gezigten meer, die voor JerufahtHS pndergaug zouden gezien zijn.

Onze Lezers zullen uit de voorzegging van den Hee e jesus,

O Luc. XIX: 42 — 44-

Sluiten