Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35» )

de , uit die wreede bloedftortingen ontftaan zoude , dat de zon, die bloedige dampen door baar kragt naar boven drijvende, de maan zieh daar door bloedrood zou vcrtoonen ; 't geen uit natuurlijke oorzaaken ontllaande , meermaaien is gebeurd.

Laat ons het treurgordijn openfchuiven , en zten , of alle deze tekenen op de verwoesting van jerufalem toepasfelijk zijn.

In het 4015 jaar der wereld , en in het 66fte naar de geboorte van Christus, begon de oorlog der Romeinen tegen de joden. Cestius gallus, Stadhouder van Syrien , kwam met een talrijk le^er, waar onder 23000 hulptroepen , aanrukken. Hij drong tot in Galilea en in de Nieuwftad Jerufalem, die Betjet ha genaamd werdt, en richtte aldaar zulke wreedheden aan , dat de voornaamlte en veiftandigfte inwooners van Jerufalem al gereed Honden zich aan hem overtegeven, en daarom de poorten des tempels reeds hadden opengezet. Cestius trekt echter, op aanrading van eenige Romeinfche Opperhoofden , daar toe door Krijgslist van gessius floRus aangezet, ijlings te rug. De Joden , tot nu toe in de ftad belloten, vervolgden hem tot Antipatris en doodeden van de Romeinfche legermaft 5300 mannen, voetvolk, en 980, ruiterij. Zij keerden dus in triumf weder, en belloten den oorlog tegen de Romeinen te vervolgen. Van dien tijd af werd Judea een fchouwplaats van de fchriklijkfte verwoestingen. Ivlen zag daar op aarde "bloed jlroouien. Sommigen vvaien voor, anderen tegen den oorlog.

Veelen van hun , welken 'er tegen waren , namen de vlugt, en dezen zijn voornaamlijk over den aardbodem verfpreid geworden ; de overigen van dezelve wierden door de zoogenaamde Zeloten gedood als het vee. JVJen ontzag geene edelen des volks. Voor de belegering hadden zij reeds twaalf duizend mannen door de wreenfte dooden

aan kant geholpen. Dan de dag des Heeren , die

groote en doorluchtige dag, naderde. Titus ves-

?aj i^nus begeeft zich aan het hoofd van de Romeinfche armee en verwoest alles te vuur en te zwaard. ■

Nu zag men bloedftroomen. Elf duizend Jaden fneuvelden

te

Sluiten