Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 359 )

te Samaria, veertig duizend te Jotapata; en in Gamala verkoozen vijf duizend Joden liever van eene hooge lteerrots te fpringen , dan zich op genade aan de Romeinen over te geven. — De dappere titus trekt voonvaards, en komt, in het 7ofte jaar na christus geboorte, het 4010 jaar der wereld, voor de prachtige wereldftad Jerufalem. Ondertusfchen was het te Jerufalem zoo verre gekomen, dat ze als in dagorde in drie rotten vijandelijk gedeeld ftonden, te weten : de Zeloten , die eleasar aanhingen, hadden den tempel , joannes het onderfte, en. simon g 10re Zjon het opperde deel der dad in. Titus, hier van verwittigd, heeft deze gelegenheid waargenomen, en op het Paaschfeest der Joden, wanneer 'er duizenden van Joden , uit alle plaatzen van Canaan, tot

he: feest gekomen waren , de dad ingefloten. Nu

ft roomde het bloed als water. De hongersnood verflindt 'er duizenden. Men eet paarden en ezels, leer en kaf, om den woedenden honger ta dillen. Een zekere marie doolt haar eigen kind, braadt en eet het. -— M-n was genoodzaakt de doode lichaamen over de dadsmuuren in de graften te werpen. — De muuren worden gewonnen, en, na een bel-'g van vijf maanden, werdt, op den ioden dag van Oogstmaand , het vuur in den tempel geileken, daar een onmenschlijkë flagting gebeulde, en alle priesterlijke gebouwen afbrandeden. Nu gaat 'er vuur en

rookdamp op. Alles wordt te onderde boven geworpen , tot de dorpels en posten der deuren toe. Die brand duurde eeiiiu,e dagen, en noch titus, noch zijne Krijgsknechten konden denzeiven blusfchen. De Keizer boodt hun nog herhaalde reizen genade aan , zo zi) zich goedwillig overgaven, dan zij bleven in hunne voorgaande haldanigheid zo lang volharden , tot dat , op den achtden dag van Herfstmaand , de Overdad gewonnen, en alles in vuur en bloed gedeld wierdt. Elfmaal honderd duizend Joden zijn of door honger , of door zwaard gefneuveld ; zeven en negentig duizend worden 'er als gevangenen medegefleept. Godl wat vertooningl de altaren zijn verwoest, de tempel is in asfche gelegd de groote wereldftad in puin verkeerd —«— het bloed van vaders, moeders, kinderen, zoo.:elingtn droomt onder een! —— de Zon wordt als met rook bezwalkt, de Mtan met

bloed geverwd ! de heilige koorcn zwijnen

het rampzalig overfchot der Joden zwerft banling over &inB*&ilW ab (4 (ttyUAS n M ïi «rcstaaSaA »T <**

Sluiten