Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. 137

natuur, nadien zij nochthans in zich zelve eindig en beperkt blijft, gelijk gïj toedaat, en dus geen onderwerp is, of zijn kan van eene eenige van Gods oneindige volmaaktheden, hoe kan dan aan dezelve zulk een bewind of regeering over alles worden toegekent, welke zonder zulke volmaakt* heden door geen bloot fchepfei kan worden uitgcöeffent. 3. Ligt 'er ook eenig nut of troost in voor een' waaren geloovigen; dat hij in geloove dit leerftuk erkent, dat God alle dingen regeert door Jefus Christus zijnen Zoon"?

vader.

Be treffends de eerfte bedenking. Daarop antwoorde ik, neen , dc Godheid heeft niets van haare oorfprongelijke rechten aan de menfchelijke natuur van Christus afgefraan. Want nadien de Vader alle dingen regeert door zijnen eeuwigen en eeniggcbooren Zoon, en Deeze waarachtig en eeuwig God zijnde en blijvende, de menfchelijke natuur tot een Perlbneel beftaan met zich zeiven vereenigt en aangenoomen hebbende, om onze Middelaar te konnen zijn: zoo volgt wel, dat de menfchelijke natuur van Christus uit hoofde van haar beftaan in- en verééniging met- den Perfoon van den Zoon Gods, en uit kragte van 't voibragte Middelaars-werk, naar haare vatbaarheid, aandeel bekomt in de heerlijkheid van Hem, die Gods eeuwige en eeniggebooren Zoon is, door Wien de Vader onveranderlijk en altijd alle dingen blijft regeeren cn beftuuren, als gegrond in hunne wijze van beftaan en maniere van werkinge, maar hieruit volgt geenzins , dat het deelgcnootfchap der menfchelijke natuur aan dc heerlijkheid van den Perfoon des I 5 Mid-

Sluiten