Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. 139

Uwe derde bedenking zal,denk ik, in 'c zaakelijke hierop nêrkoomen. Aangezien het de Drieëcnige God is, die oori'prongelijk en onveranderlijk alles in Hemel en op Aarde regeert en beftuurt, welke nuttigheid of troost het dan voor een' waaren geloovigen kan opleeveren: Dat zijn God en Hemelsch Vader de regeering en beftuuring van alles in Hemel cn op Aarde aan onzen Borg, Middelaar en Verlosfer heeft aanbevoolen en toeverrrouwt?

Dit zou een uitgebreid veld van aangenaame en nuttige befpiegeiingcn konnen opleeveren, voor al, als men tevens wel in 't oog hield de zeer naauwc, waarachtige , hoewel verboren en onbegrijpelijke verééniging der gelqövigen met Christus,ah den Tweeden 4da;n, den Plaatsbckleeder en 't zedelijk Verbondshoofd aller uitverkoorenen; waar over bij uitilck leczenswaardig is de voortreflijke Verhandeling van den geleerden g. de haas over Kom. V: tot VIII. ifte Deel. bladz. 399. Laat dan, terwij! ik U* daar heen wijze, dit weinige thans genoeg zijn.

e. Het is waar, de Drieëcnige God regeert en beheerscht alle gefchaapen dingen. Dit is zoQ wezenlijk , oorfprongelijk , en onveranelerlijk der Godheid eigen, dat geen bloot fchepfel daar aan immer eenig het allerminflc aandeel bekoomen kan. En nochthans, ö aanbidlijk wonder van Gods onnafpeurlijke wijsheid, liefde en genade ! Hij heeft onze natuur in den Perfoon van onzen Borg en Middelaar zoo liet gehad, dat Hij dezelve in verëeniging met Hem , en door Hem in verëeniging met de gantfche Godheid , Joon. XVII: 21-04, uitverkooren en verordent heeft, om ook- naar onze vatbaarheid eens eindelijk tot in alle eeuwigheid over alle

fchep-

Sluiten