Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan Jefus Christus als Middelaar. 141

leeden worde in onze Belijdenisfe, Art.XXV.... ,, Want daar is niemand noch in den Memel, noch ,, op de Aarde, onder de Schepfelen, die ons „ liever heeft dan Jefus Christus. Dewelke ,; hoewel hij in de gedaante Gods was, noch,, thans zich zeiven vernietigt heeft, aanneemen., de de gedaante eenes menfchen , en eenes „ knegts voor ons, ende is in alles zijnen broe,, deren gelijk geworden. Indien wij nu eenen „ anderen Middelaar zoeken moesten , die ons „ goedgunstig waare, wien zouden wij konnen 3, vinden, die ons meer beminde, dan Hij, die „ zijn leven voor ons gelaaten heeft, ook doe „ wij zijne vijanden waaren? En zoo wij eenen

zoeken, die magt en aanzien heeft, wie is 'er, „ die des zoo veel heeft, dan dc geen , die geze-

ten is ter regterhand zijnes Vaders, en die alle „ magt heelt in den Hemel en op de Aarde?

En wie zal eer verhoogd worden, dan de eigen

,, welbeminde Zoon van God ? „ Waar

,, toe zouden wij eenen anderen Voorfpraak zoe„ ken, aangezien het Gode belieft heeft ons „ zijnen Zoon tot eenen Voorfpiaak te geven? ,, Laat ons Hem niet verlaaten om eenen anderen ,, te neenien, of veel meer eenen anderen zoe,, ken, zonder hem immermeer te vinden, want ,, als God Hem ons gegeven heeft, zoo wist Hij „ wel, dat wij zondaars waaren Daarom dan „ achtervolgends het bevel van Christus , zoo ,i roepen wij den Hemelfchen Vader aan door ,; Christus onzen eenigen Middelaar, gelijk wij „ in 't Gebed des Heeren geleerd zijn; verze„ kert zijnde, dat alles, wat wij den Vader bid„ den zullen in zijnen naam , ons zal gegeven ,, worden " Ze voofds ook dit geloofs vertrouwen van waare Christenen uitgedrukt in onzen

Sluiten