Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li* Christocratie- of de Heerlijkheid

mij uwe leerzaame gedagten te willen mede. deelen.

vader.

Zeer geerne. Niets is mij aangenaamer, dan gelegenheid te ontvangen, om, daar ik kan, uwe betaamelijke weetlust voedzel tè verfchaffen.

zoon.

Voorbijgaande de reden- en levenlooze Scbepfelen, welke alle onder 't bewind van onzen Heiland mede begreepen zijn, Ps. XXIV: i. en die hij ten zegen, of tot ftraffe gebruikt in Zijn algemeen en oppermagtig beftuur van de weereld, mitsgaders zijn bewind over die Natiën en Volken, aan welken tot hiertoe zijn naam en Godsdienst nog nimmer is bekend gemaakt, en welke hij regeert, en oordeelen zal naar de wet der natuur. Als mede dezulken , die wel den naam van Christenen draagen, maar door bijgeloof, afgoderij , en het thans doorbreekend ongeloof, niet alleen zijn Perfoon verfmaaden, maar ook zijne leer en Godsdienst als geheel achter de bank werpen. Deeze regeerd Hij wel door den magtigen Schepter van zijn bedwang en beperking, en om als eene bijl en zaag in zijne hand te dienen, ter tugtiging en loutering zijner waare Kerke, dan daar zij in deezen, niet Hem dienen , maar alleen hunne weereldiche inzitten volgen .hebben zij ook geenen anderen loon van Hem te wagten,dan dien Hij aan allen ziine viianden bedreigt heeft, Luc. XtX: 27. en Psalm II: 9-12. Deeze, zeg ik, voorbijgaande, wilde ik u vraagen, of zij, die het Christendom belijden, cn aangenoomen hebben,

en

Sluiten