Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. 147

deel haaien. (a~). Is onze Heiland verhoogd boven alle Overheid en magc. Is Hij de hoogde boven alle de Koningen der aarde, en zijn zij van Gods wegen gelast, Hem te kusfen, en Hem als hunnen Heer te dienen met vreeze, Psalm II: 11, 12. En heeft Hij zelf hen geleert: Door mij re geer en de Koningen, ende de Forsten feilen gerechtigheid. Door mij heerfchen de Heerfchers, ende de Prinfen, alle de Richters der Aarde. Spr.. VIII: 15, 16 (*). Zijn dus alle Koningrijken geworden onzes Heeren en zijnes Christus. Heeft Hij op zijn kleed en dije deezen mam gefchreeven Heer der Heeren en Koning der Koningen , gelijk wij gehoord hebben; dan hangen alle Koningen en Vorsten op aarde, nevens alle, die in eenige hoogheid zijn , van i-'em af, en zijn verfchuldigt, voor zoo ver zij erkennen Christenen te zijn, om in die gewigtige posten en betrekkingen onzen Heiland te dienen, volgens den lastbrief hun in de zedepligten van 't Evangelie voorgefchreeven: want, offchoon de Bijbel niet is ingericht om ons uitgewikkeld de Huishouwkunde, Regeerkunde, Staatkunde en dergelijke te leeren, zoo bevat die nochthans de waare wortels en begfnzels dier lecre in zich, waar uit de leer der pligten, tot elks Hand en roeping behoorende, kan worden afgeleid. — Hoord eens, hoe uitgewikkeld Paulus ons de leer aangaande Christus opperheerfehappij en zijne regeering over alle danden en ordeningen der menfchen voordraagt, dus fpreekt

hij

ffl) Rem- Xllï: i, 2.

_(*) Van hier, dat alle Christen Koningen gewoon zijn "bij hunne Tijtcls te vo:gen: Door de genade Gods Koning van, enz.

K 2

Sluiten