Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 Christocratie , of de Heerlijkheid

hij tot knegten en Heeren in hunne onderfcheide Handen en betrekkingen : Gij dicnstknegten zijt gehoorzaam uwen Heer naar den vleesfche, met vreezen ende beeven, in eenvouwigheid uw es harten, gelijk als Christus: Niet naar oogendienst als menfchenbehaagers, maar als dienstknegten van christus, doende den wil Gods van harten. Dienende met goedwilligheit den Heere, ende met den menfchen, wetende, dat zoo wat goed een iegelijk zal gedaan hebben, hij dat zelve van den Heere zal ontvangen, het zij dienstknegt, het zij vrije. Ende gij Eleeren, doet het zelve bij hen , nalatende de dreigingen: als die weet, dat ook uw* zelfs Heer in de Hemelen is, ende dat geene aanneeminge des perfoons bij hem is. — Want de Man is het hoofd des Wijfs , gelijk ook christus het hoofd der Gemeente is, ende hij is de behouder des lighaams : daarom gelijk de gemeente christus onderdanig is, alzo ook

de vrouwen haaren eigen mannen in alles.

Ende alles , wat gij doet met woorden ofte met werken, doet hei alles in den naam des heeren jesus, dankende God ende den Vader

door Hem. Gij dienstknegten zijt in alles

gehoorzaam uwen Heeren naar den vlees fche niet •met oogendienst als menfchenbehaagers, maar met eenvouwigheid des harten, yreezende God. En al wat gij doet, dat doet van harten, als den heere, ende niet den menjchen: wetende, dat gij van den heere zult ontvangen de vergeldinge der er/fenisfe : want gij

dient den heere christus. Gij

Heeren doet uwen dienstknegten recht en gelijk, wetende, dat ook gij eenen heer hebt in de hemelen. Want die

chris-

Sluiten