Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 Christocratie, of de Heerlijkheid

der Hemelen , ook in eenige tegendelling en ondericheiding van dat beduur en bewind, dac Hij bevoorens onder de oude buishouding gevoerd had. Doch dewijl de ontwikkeling van dit onderfeheid ons te lang zoude ophouden, en gij alom bij onze Schrijvers daar over kond te recht koomen , zal ik dit thans voorbijgaan.

ZOON.

Gij hebt mij ten opzigte yan de verpligting, die de Doop en de Belijdenis van 't Christendom op ons brengt, volkoomen voldaan. Maar ik had ook ge vraagt, of ze ons ook in eenige betrekking tot God en Christus bragt?

y A D E E.

Gij hebt gelijk, en ik had daar eerst van moeten fpreeken, omdat dc verpligtingen uit de betrekkingen voortfpruiten. Dan om kort te zijn. Toen God zijn Verbond oprigte met Abraham den Vader aller Geloovigen, breidde God de beloften van dat Verbond ook uit tot zijn zaad. Dit zaad nu, de Joden naamclijk, door verwerping van den Mesfias en verfmaading' van Gods Verbond, van God verfmaad en verworpen zijnde , heeft God die Verbond in zoo verre vernietigd, en een eind' doen neemen, als het bepaald was tot dit eenig en afgezonderd Volk, dejooden naamclijk; cn ook in zich be< helsde beloften van zulke aardfche zegeningen, die uit de erf bezitting van 't land Canaün, en de betrekking, die God op zich genoomen had , om hun onmiddelbaar Hoofd in 't burgerlijk beduur te zijn, voortvloeiden, .In plaats nu

der

Sluiten