Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. i5 3

der Jooden, die als kinders van Abraham alleen gerechtigd waaren tot de beloften, die God ook aan zijn zaad gedaan had Ca1) heeft God, volgens de leer van Paulus, Rom. XI- Gal. IV en V. de Heidenen aangenoomen, en tot kinderen van Abraham gefteld (*), om in plaats der Jooden erfgenaamen zijner beloften te zijn, welke nu voornaamelük beftaan in de geestelijke weldaaden des Genade Verbonds, en toedceling van zulke aardfche zegeningen, als daar aan ondergefchikt, cn naar zijne hooge wijsheid zouden dienstbaar zijn tot vervulling van de grootfte en Hoofd-belofte van dit Verbond: ik zal u tot een God zijn, Waar nu God in den weg zijner hooge en vrijmagcige Voorzienigheid, zijn Evangelie tot eenige Hei* denfehe Natiën of Volken zend, dan behelst dat in zich de bekendmaaking en aanbieding van dat Verbond. En alhoewel 's Heeren hoofdbeen) ito». III. en IX.

(*) Indien bet zeker is", dat Zacheus de Tollenaar van afkomst een Heiden was, gelijk fommige willen , dan zou men Luc. XIX: o. dus konnen leezen; Ende Jefus zcidc tot hem — tot Zacheus , die nu een geloovige was geworden — heden is dezen huize — de gelieele Heidenfche familie, kinderen en dienstbaaren — Zaligheid gefchiedi, nadeir.aal ook ceezb een zoon Abrahams is. Dat is , nadien Zacheus door 't geloof ïp, riiij, Gods Verbond met Abraham opgerigt, omhelst ca 'aangenoomen heeft, zoo is hij een zoon van Abraham geworden, en heeft dus een gelijk recht met Abrahams kinderen ontvangen, ein niet alleen voor zich zeiven maar ook voor zijn zaad Gods Verbond te omhelzen. Het geheele huisgezin derhalven ontvangt het recht en de bevoegdheid, en ook de beloften der Zaligheid, als ook aan hun gedaan , in den weg van geloof en bekeering te omhelzen En dus zou hier door het gefielde in den Text gefterkt worden. Men zie en vergelijke voords "Juer mede. Hand. XVI: 31, 3s.

K 5

Sluiten