Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 Christocratie, of de Heerlijkheid

bedoeling daar mede voornaamclijk is, om de uitverkoorenen uit alle Natiën, tot de gemeenfchap daar van kragtdadig toe te brengen, zoo gefchied die aanbieding nochtans niet bepaaldelijk tot de uitverkoorenen onder die Natiën, ot' als zodanig aangemerkt, maar aan de geheelc natie, niemand uitgezonden. Elk ondeelbaar lid — de allerficchtfle niet uitgezonden — ontvangt daar door alleen — en niet door eenige hoedaanigheden in zich zeiven — alle recht en bevoegdheid. — ik zeg niet kragt, want deeze ontvangen wij alleen door de Trekking des Vaders Joan. VI: 44 maar recht en bevoegdheid — om in den weg van geloof en bekeering dit Verbond te omhelzen en aanteneemen (*). Wanneer nu een Volk Nationaal aangemerkt, dat is de hoofden en het geheele lighaam des Volks, zich laaten doopen en belijden Christenen te zijn, dan verklaaren zij daar mede dit Vei bond te hebben aangenoomen, en dat zij Jefus onzen Heiland erkennen hunnen

Heer

(*) Men denke niet, dat iemand om dwaalbegrippen in den Godsdienst, van dit aanbod van Gods Verbond, zou zijn uitgeflootcn, geüik nochthans fomniiger handelwijs dit eenigzints fcliijnt aan te duiden, die , wen zij vemeemen , dat iemand hunner naaften. tot eene dwaa. lende focieteit behoord, dan om die reden verineenen, dat zij zicli zijner niet behoeven aan te trekken. Daar zij veel eer dan geroepen worden tot een befcheiden en zachtmoedig onderligt. Maar laat de zodanige door middel zijner dwaalbegrippen zich aftrekken , om daar aan gehoor te geven , dan zal zijne verfmaading van Gods Verbond, uit zulk een beginzel, hem zoo wel tot 1'chuld gedijen, als hem, die dit doet uit liefde tot de zor.den.

Voords, nadien het Evangelie, en de aanbieding van Gods Verbond door het ze'.ve, boven alle aardfche zegeningen , het grootfte gefchenk des Hemels is, dat aan eenig Volk kan te beurt vallen , zoo is 't mede ontwijfelbaar ,

dat

Sluiten