Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164 Christocratie- of de Heerlijkheid

eindig te boven gaat, — wordt, gelijk door alle rampfpoeden deezes levens, zoo ook voornaamelijk door 't Kruis der Christenen bevordert. Dit getuigen alle de Jaarboeken der Kerke in de heilrijke uitwerkfelen , die rampen en vervolgingen hebben te weeg gebragt (a). Zie dit met nadruk ond,er de eerfte Kruisdragers van 't Christendom, Hat2d.V-.41. XVI: 25. jVlaar boven al moet hier het eeuwig geluk in aanmerking koomen, Dit toch behoord voornaamelijk tot het geheel van 't menschlijk beftaan , terwijl zijne bcftemming voo; de eeuwigheid is, en zijn zedelijk geluk als daar toe voorbereidende moet worden aangemerkt.

En hier ontdekken wij uit de Openbaaring wederom een nieuw bewijs van Gods uitneemende wijsheid, liefde en genade, dat Hij de zijnen niet alleen in Christus uitverkooren heeft tot de zaligheid, maar ook in zijne gemeenfchap en door zijne genade , hen daartoe op de weereld derwijze voorbereid, dat de zaligheid in den Herrel in een' zekeren zin zal verhoogd worden door dien hun dezelve ook onder den Tijtel van een genadeloon zal worden toegedeelt. Geen Kruis, geen lijden , noch eenige verdrukking om zijn's naams wil geleeden, noch eenig werk of arbeid, hoe gering dan ook; als 't maar in de liefde betragt is, zal daar onbeloond, of onbekroond gelaaten worden. Daar dit nu de leevendige en onwankelbaare hoop van het Evangelie is, en de voornaame bron , waar uit eene overvloedige vertroosting voortvloeid, zelfs onder het zwaarfte lijden en beproeving, ziet gij duidelijk, dat de Christelijke Godsdienst

van

( a ) Zie r 0 l'i i i* en tailhu VI. deel. bl. 34».

Sluiten