Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

If58 Christocratie, of de Heerlijkheid

Godheid zal vervult en overfiroomt worden: zoo zal ook dit tot zijne heerlijkheid (trekken , dat Hij als het Hoofd der Gemeente aan alle zijne leden, elk in hunne maate en vatbaarheid, die Itroomen van heil zal mededeelen , en te genieten geven. Want Hij zal het eeuwigduurend middel zijn onzer verëeniging met- en gemeenfchap aan God, en alle de zaligheden van 'c eeuwig en aanbiddlijk Opperwezen.

zoon.

Ei wees zoo goed, en verklaar mij een weinig nader, hoe gij dan Christus Middelaarfchap in den Hemel der heerlijkheid befchouwt. Nadien Paulus i Cor. XV: 24. fchijnt te kennen te geven , dat hij het Koningrijk Gode den Vader zal overgeven ?

vader.

Gij moet u het Middelaarfchap van Christus voordellen in een tweeërlei opzigt 1. Als een Middelaar van verzoening met God. En 2. Als een Middelaar van verëeniging met eu gemeenfchap aan God. Of gelijk de geleerde de haas dit voordraagt in zijne verhandeling over de twee Verbondshoofden Bladz. 423. Als onze Plaatsbekleder bij God. En als ons geestelijk Verbondshoofd. In 't eerfe opzicht doed hij in alle zijne Ambten en Middelaars betrekkingen alles, wat tot onze verzoening met God, en tot onze volkoome verlosfing noodig is. En hier in volhard hij als nog in den Hemel, en zal daar mede aanhouden tot aan de

vol-

Sluiten