Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. 160

voleinding aller dingen, en toe dat alle de uitverkoorenen zullen zijn toegebragt, en zij., door Hem in 't jongde algemeene gericht volkoomen gerechtvaardigt zijnde, Gode den Vader zullen worden voorgedelt, als een gemeente zonder vlek of rimpel, aan wien God als dan zijn zal alles en in allen. Dat is, God zal dan in alle zijne gelukzaligheden zich onmiddelijk aan hun te genieten geven, nadien het Plaatsbekleederfchap van Christus, en de bediening zijner Ambten daar uit voortvloeiende, dan zal ophouden. En in dien opzichte moet men verdaan, dat Hij het Koningrijk Gode den Vader zal overgeven, Hij zal dan — mag ik mij dus uitdrukken — reekening en verantwoording doen aan God van al zijn heerlijk Middelaars bewind , en het zelve nu volkoomen voleindigt hebbende, volgens het eeuwig bedek en alie de eindoogmerken der Godheid, zal Hij daar van zulk een ontflag bekoomen, dat Hem inleiding geven zal tot zijnen loon, de bezitting namelijk van het Koningrijk der heerlijkheid, 't welk de Vader Hem verordineert heeft (aj. En dan zal Hij niet alleen heerfchen tot in eeuwigheid over zijn verlost erfdeel, maar zij ook in en met Hemregeeren over alle Schepfelen van dat uitgebreide Gods-rijk, dat dan door de vernieuwing van Hemel en ^arde zal plaats grijpen.

In V tweede opzicht. Als ons Geestelijk Verbondshoofd, met wien alle de verlosten des Heeren, door den H. Geest, op eene voor ons onbegrijpelijke wijze, ten allernaauwde vereenigt zijn, en in en door Hem met God, en waar door Hij als het Hoofd, en zij als zijne

le-

O) xxii: so.

L 5

Sluiten