Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 Christocratie , of Heerlijkheid

leden, door den H. Geest, vervult worden mee alle de volheid Gods (b). Deeze heerlijke en heuggelijke betrekking hier aangevangen in den rijd, en op den dag van elks geestelijke ondertrouw met Christus, ziet gij, kan of zal in eeuwigheid niet ophouden; wat zeg ik, dat geestelijk Huwelijk zal dan eerst volkoomen voltrokken worden, want de Bruiloft des Lams zal dan eenen aanvang neemen, en in eene eeuwige vreugd ftooreloos worden voortgezet (OEn in die verëeniging, en de daar uit vloeiende mededeeling van alle zalige invloeden van Hem als 't Hoofd tot alle zijne leden, zal des Middelaars heerlijkheid, en der zijner hoogfte gelukzaligheid tot in eeuwigheid gelegen zijn ( *). Alle ontdekking en openbaaring van Gods heerlijkheid en van zijne oneindige, doch geestelijke cn onzienelijke volmaaktheden aan de gelukzaligen, zullen alleen geleideden in en door den verheerlijkten God-Mensch; die het Beeld Gods is. Gelijk Hij als Zoon van God het wezenlijke Beeld des Vaders is, zoo zal Hij als Middelaar, altijd zijn en blijven het Vertoonende Beeld van God aan ons. In en door Hem zullen de reine van harten God zien en genieten. Hij zal die Keersfe zijn, die de Gods Stad zal verlichten {du En als het Lam, dat in 't midden des Troons is, zal Hij ds gelukzalige

wei-

(Jb) Eph. I: 22, 23. II: 21, 22 II!. 14-23.

O) Op'-nb XIX: 7

) Dat nochthans Christus naar zijne Menfchelijke Natuur altijd al:e zijne Geestelijke Leden onbegrjjpelijk in heerlijkheid overtreffen zal, leerd de natuur der zaake, en woidt ook zeer leerzaam ontwikkeld en be. toogd, bil j owen De Heerlijkheid van Christus, God en Menseh Bladz. 372.

Cd) Openb. XXI; 23.

Sluiten