Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Menseh aangewezen, enz. 179

wel als door haare tegenwoordige Verhooging in den Hemel

De gewigtiglte en allernootzaakelijkfte Leeringen van 't Evangelie, betreffende den Perfoon van Christus, zijn zoo duidelijk bcfchreven in 't woord van God, dat de minfte Christenen dezelve leezen cn leeren konnen, en daardoor behouden worden. Deeze zijn bekent, en erkent geweest door alle waare Christenen in alle de eeuwen der Kerke, Maar daar zijn insgelijks andere van eenig gewigt, welke in de Heilige Schrift begreepen zijn, en nochthans niet zoo algemeen onder de Christenen zijn aangenoomen. Zommige van deeze zijn mogelijk in ons leezen van den Bijbel tot hiertoe niet opgemerkt, omdat onze opvoeding ons geen wenk tot dezelve, gegeven heeft: deeze konnen nochthans de onderwerpen worden van eene verlustigende nnfpeuring, en van een vrugtbaar onderzoek, wanneer wij f'daar van het allereerst bettgt in de weereld bekoomen. Het '\i onze pligt om op te wasfen in de genade , en in de kennis van onzen Heer Jefus Christus (a). En te zien, welke eene nadere kennis wij van hem verkrijgen konnen , door een bctaamelijk en onpartijdig onderzoek van 't woord van God, Dit zal ons verfcheide voordcelen aanbrengen, te weeten:

1. Dit zal lf rekken ter Vei hooging van Christus zeiven; want wij zullen Hem in alle opzigten meer verheerlijken, naar mate wij te meer van Hem kennen, en van de verfcheide voortreflijkheden van zijnen geheiligden Perfoon meer inzigt bekoomen.

2. Het

'Ötfa Pt*. Hf: 18.

M 2

Sluiten