Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iSo De Heerlijkheid van Christus, als

2. Het zal dienen tot opheldering van het Evangelie, en ter bevestiging van ons Geloof; want het geheele ontwerp van't Christendom, en allerbijzonderst de leer betreffende den Perfoon van Christus, hebben zulk een overeenflemmend verband, dat, als wij in een óf ander deel eenig verder inzigt bekoomen, dit, als 't waare, eenigzints eenen Godlijken luister verfpreiden zal over alle de anderen.

3. Het zal ons te beter wapenen tegen de aanranders van onzen Godsdienst; want hoe meer wij weeten, hoe beter wij onze kennis zullen konnen verdedigen, onze Belijdenis onderfchraagen, en voor den Naam en Eer van onzen gezegenden Heiland zullen konnen pal flaan.

4. Dit zal het woord van God zelve te meer yerhoogen, zoo in onze eigen agtlng, als in 't oog van de weereld, als wij zien zullen, dat duistere en ons bedremmelende plaatfen ons daardoor worden toegelicht , en wij den weg uitvinden tot oplosfing van de zwarigheden , welke ons en onze Voorvaders zoo dikwijls in 't naauw gebragt hebben, en wij daardoor opheffen die belemmeringen, welke zoo vaak aan onze tegenflanders gelegenheid geven om ons geloof aan te randen, en het woord van God te verlagen, als waare het een boek van donkere raadzelen, en onbefïaanbaare zaken.

Onze Heer Jefus Christus aangemerkt in zijn' geheelen Perfoon, is vereenigt met de Menfchelijke natuur, dit is door overvloedige bewijzen uitgemaakt, zoo in overoude als hedendaagfche Gefchriften. Terwijl nu de Godlijke Natuur allerwegen heerlijk is, zoo zijn 'er ook eenige heerlijkheden, die zonderling en eigenlijk tot zijne Menfchelijke Natuur behooren:

Zdm-

Sluiten