Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iSa Be Heerlijkheid van Christus, als

onmiddelijk aan zijne Godlijke Natuur toe te kennen, als een evenmaatig onderwerp voor dezelve; niet denkende, dat wij door dit te doen, mogelijk zommige van de doorlugtigfte Voortreffelijkheden en eere, van den Mensch Christus Jefus, als 't waare, te kort doen en begraaven , en niet toelaten , dat zijne Menfchelijke Natuur dat verfchuldigt aandeel bekoome in die eer en waardigheid, waartoe de Vader dezelve bevoordert heeft. Wij vreezen zomtiids om dien Mensch, te verhoogen, welken de Vader verhoogt heeft, om niet aangezien te worden als zulken, die daar door zijne Godheid zouden willen vernecdercn. Wij zijn bevreest om den Menfchelijkcn naam van Jefus m zulke Schriftuurtexten te leezen , in welke de Zoon van God ten hoogfte verheven wordt, opdat wij niet zouden fchijnen de kragt dier plaatfen te Verzwakken» welke als opgehoopt worden om de Godheid van Christus te bewijzen, of immers eenige , die daar toe van nut zijn , hierdoor terug zouden gehouden werden.

Ik erken, dat de geheiligde Leer van de Godheid, vereenigt met de Menfchelijke Natuur in Christus , moet worden ftaande gehouden door alle billijke verklaaringen van de Schriftuur. Het is een Hoofd-artijkel, dat uit onzen Godsdienst niet kan gemist worden, zonder het fundament om te ftootcn. Dan , Jefus Christus, onze Heer en onze God vordert nochthans nimmer van ons om eenen regel van zijn woord te beperken , of deszelfs natuurlijken zin ter zijde te fchuiven , om daar door zijne Godheid te draven. Daar zijn veele Schriftuurplaatsen zoo in het Oude als in 't Nieuwe Testament, die dit Hoofd - artijkel leeren en bevestigen,

en

Sluiten