Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. 191

ke Hij, gelijk wij, gearbeid en geleden heeft.'

Meer zal ik hier nicc aanvoeren, om dat deeze Leer in 't vervolg van onzen weg nog meer duidelijkheid zal bekomen: en al hadden wij daar voor niets meer te zeggen, zoo denk ik nochthans over 't geheel veilig te konnenbefluiten, dat, nadien de verneedering van Christus den Middelaar haar voornaam opzigt heeft tot zijne Menfchelijke Natuur, zoo is het ook dezelfde, welke bijzonderlijk verhoogd is door den Vader, doch altijd aangemerkt als vereenigt met zijne godheid, en in de hoedanigheid van middelaar.

Ten tweeden. Het volgende Hoofdeel mijner Verhandelinge is gericht, om uit eenige voorbeelden aan te toonen, waarin de verhooging van Christus in zijne Menjchelijke Natuur gelegen is, en dit zal voornaamelijk gelchieden door het opgeven van de volgende bijzonderheden.

I. De Mensch Christus Jefus vereenigt met zijne Godheid is toegelaten tot de Kennis van veele bef uiten en verborgen Raad/lagen van God, Hij, die op Aarde niet wist den dag des Oordeels, heeft nu voor zich uitgefpreid het ïoor.eel van alle toekomftige Lotgevallen, en Hij heeft dezelve in gezigten en Zinnebeelden geöpenbaart aan den Apostel Joannes, om dezelve aan de Gemeenten bekent te maaken. Het Boek der Openbaaringe begint met deeze fcel' ling, dat God aan Jefus Christus heeft gegeve?i de Openbaaring van de dingen, die haastclïjk gejehieden zouden. En in Openb. V: r. De Tecuw uit de flam van Juda heeft overwonnen om het Roek te openen, en zijne fe-

'i en

Sluiten