Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. iqq

zijn welbehagen, en alle dingen te befiuuren in den Hemel en op Aarde, zoo wel fterffelijke als onfterffelijke ?

Of, als wij onze gedagten verheffen tot de Leger-bende der Engelen, en hunne kragten overzien , moeten wij dan niet erkennen , dat de kragten aan onzen Verhoogden Heiland medegedeeld, de hunnen zeer ver te boven gaan? ]s het in 't vermogen van eenen enkelen Engel, toen hij met de Pest wierd uitgezonden , om feventig duifent van de Kinderen Isracls te vellen, tot eene ftraf van Davids zonde O)?_0f om hondert vijfentagtig duizent Asfijrifche Krijgslieden in eenen nacht te verdaan in het Leger vmSanherih Of zou het binnen het be¬

reik zijn van des Satans magt en Commisfie, als den Over ft en van de Magt des Luchts, om ftormen en onweders te verwekken, en Blikfem van den Hemel te doen vallen (0? En zou dan niet de kragt en 't vermogen van onzen Gezegenden en Verhoogden Verlosfer de kragten van Engelen en Duivelen zeer verre te boven gaan?

Waarom zou het niet binnen het bereik zijn van zijnen Menfchelijken wil , door middel van onbekende invloeden om de winden en het water te befiuuren, als mede de aardfche en Hemelfche lighaamen, om dienstbaar te zijn aan zijnes Vaders raadflagen, en zijne eigen genadige voorneemens ten opzigte van Zijn volk?

O f , indien het door iemand mijner Lezeren mogt in twijffel getrokken worden, of we^het

f>) 2 Sam. XXIV: 15. iöO) 2. Kon. XIX: 35,

w N4

Sluiten