Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aso De Heerlijkheid van Christus als

Menfchelijk vermogen van Christus zoo ver zou gaan, om onmiddelijk alle die zaken te befluuren, in zulke overbijstere afÏÏanden? Die houde zich nochthans verzekert, (gelijk ik zoo even te kennen gaf,) dat het niet boven het vermogen der Menfchelijke Natuur is, zoo verhoogd en zoo naauw vereenigt met de Godheid, om ten deezen aanzien , aan de goede en kwaade Engelen bevelen te geven, welke de Godheid zorg draagt, dat ten iïipfte en naauwkeurig uitgevoerd worden: en dus zal Hij heerfchen, tot dat Hij alle zijne vijanden aan zijne voeten zal onderworpen hebben (a). Doch het vervolg van dit onderwerp moet ik verfchuiven tot het volgende Hoofddeel.

Ik ga nu over tot een derde voorbeeld van de magt en waardigheid, tot welke de Menfchelijke Natuur van Christus verhoogd is.

lil. Chris ius als Mensch vereenigt met zijne Godheid, is verhoogd tot eeti Forst en Zaligmaker om aan Israël te geven de bekeering, en vergeving der zonden (b). Deeze Tekst bevat voorzeker in zich, en heeft een voornaam opzigt op de Menfchelijke Natuur van Christus, want het is dezelfde Jefus, (zegt Petrus tot de Joden,) dien gij omgebragt hebt, hem hangende aan een hout, welken God de Vader heeft opgewekt, en tot deeze waardigheid verhoogd. °

Behalven, dat het onmogelijk is, dat dc Godheid eigenlijk cn waarlijk zou verhoogd zijn tot een' Forst en Zaligmaker : want het zou Femeedering en geen Ferhooging zijn voor

de

O) i Cor. XV: 24, 25. ( 1) Hand. V : 31.

Sluiten