Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. $13

ten en Daaden der Menfchen, om daar op rechtveerdig over hunnen eeuwigen ftaat te vonnisfen, niet waare medegedeeld aan den Man Jefus, door de verëeniging met zijnen Goddelijkcn Perfoon. Zeker Hij zal op dien P^echtcr-? ftoel niet zitten als eene heerlijke of blinkende Talletter, of daar lijdelijk eene fchitterende vertooning maaken. Neen, in geene deele De zaaken van dat Gerecht zullen door zijn hoofd en handen gaan, gelijk Dr. goodwin zich uitdrukt, betreffende de Regeering van de Weer reld , in zijne verklaaring van dien Text Matth. XXVIII: 18. En als Hij fpreekt van het laatfte Oordeel door Jefus Christus, fpreekt Hij verheevener en eerwaardiger van den Invloed welke de Menfchelijke Natuur yan Christus daar in hebben zal, dan ik hier zou durven navolgen. Zie II. D. Boek 3. 't laatfte hooftd. En in waarheid ik kan de fterkfte Tael, die ik in deeze Verhandeling, aangaande de verhoog» de vermoogens en kragten van den Man Jefus in zijn' verheerlijkten ftaat, gebezigt heb, ftaant de houden door zoo eenen Eerwaardigen Voorganger. Het gezag van dien Grooten en Voor* treffelijken Man zal mij ten volle verfchoo. nen, en verdeedigen bij allen, die eenige ag* ting voor zijne onwaardeerbare Schriften heb», ben.

VIII. Men kan hier ten laatfte bijvoegen, dat onze gezegende Zaligmaker aangemerkt als, Mensch , zommige onbekende en zeer uitgebreide wegen heeft om zijnen Invloed, en zijna. Heerlijkheid aan alle de Mlllloenen I&ligcn, in de Hemelfche Weereld, mede te deelen. Want de Hemel voor elk hunner is gedeelte-

q % m

Sluiten