Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai8 De Heerlijkheid van Christus, als

ke deelen zijn van haar Lighaam? Als 'sMcnfchen Ziel gebied dc grovere Ledematen te bcweegen, dan volbrengen alle deeze kleine en verborgen gedeelten en kragten, elk haare geregelde werkingen door een oorfprongelijken Goddelijken invloed en bepaaling, offchoon de ziel geene bijzondere bewustheid draagt van deeze allerfijnde deelen , noch van hunne geheime werkingen: Dus kan ook de Menschheid van onzen gezegenden Zaligmaaker bekleed zijn met den eigenlijken Tijtel, en de wezenlijke kragten van eenen Regeerer der weereld , zonder eene uitgewikkelde kennis te hebben van elk enkel ftofdeekje tot dezelve behoorende, welk oneindig getal van dofdeeltjes alleen onder het oog en den invloed der Godheid konnen zijn.

De Menfchelijke Ziel van Christus draagt onder alle Schepfelen op de luisterrijkfte wijze het Beeld der Godheid, en fchoon zij niet ontvangt alle de oneindige onderfcheide of bijzondere denkbeelden der Menfchelijke zaaken, welke in het Goddelijk verftand zijn, kan zij nochthans, als 't waare, een overfchrift derzelve erlangen van de grootfle en voornaamde deezer - denkbeelden opzigtelijk dc Menfchelijke zaaken, als genoegzaam zijn om haar te bekwaamen om de Rechter van allen te zijn, onder de onmiddelijke invloed der inwoonende Godheid, Dus kan iemand een Copy van den Hebreeuwfchen Bijbel overfchrijven, en dus al de Letters of Confonanten, genoegzaam voor zich hebben, om the te leezen en te verdaan, offchoon Hij voorbijgaat elk punt, klinker en accent, die zomtijds meer in getal zijn, dan de Letters zelve.

Werpt

Sluiten