Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. 225

fteekcnd moeijelijk te bepaalen hec Maximum of Minimum, of, welke het grootfte of het minfte dirg is in de Natuur Dat fiof als tot in V oneindige deelbaar is, is eene Leer< die zonder eenige tegenfpruak , algemeen wordt kaande gehouden Nu als wij de moogelijke kleinheid van lighaamelijke Wezens niet konnen bepaalen, hoe konnen wij dan de moogelijke grootheid van dezelve bepaalen? Zelfs in de dierlijke weereld zijn 'er Schep fels, welker bijzondere Ledemaaten het fcherpst gewaapend oog ontvlugten, en moogelijk duizendmaal kleiner zijn, dan de kleinfte zandkorrel. Welk een verbaazend onderfeheid is 'er tusfchen den omtrek van die allerkleinfte diertjes , cn die van eenen Oliphant, of Walvis ? En nochthans kan de Almagtige Schepper dieren formeeren, die in omtrek den walvis of oliphant zoo ver te boven gaan, als deeze bijiter groote dieren een onzigtbaar wormpje overtreffen ,indien Hij een weereld van lugr,aarde en water. gefehikt voor den zeiven gefchaapen had, En waarom zou God dan niet wonderen in de weereld der Geesten konnen uitrigten? Kan Hij niet een' Geest formeren , van zulke uitgeflrekre vermoogens, als gelijk kaan. tot een Millioen gewoone Zielen der Menfchen?

Denk eens verder, welk een groot onderfeheid 'er is tusfchen het leeven en de beweeging van eenen Arend, en eenen Oester, oï tusfchen eenen Windhond, en eene Slek, en beiden nochthans zijn Dieren. Kan niet derhalven de ziel van onzen Heer Jefus Christus de gewoos e zielen der Menfchen te boven gaan, beiden in werkzaamheid en uitgebreidheid van haare vermoogens, even zoo veel, als het wakkersten allenevendigst dier tlat van het allerlompite en P don:-»

Sluiten