Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Menseh aangewezen, enz. 2-27

begreepen in de Ziel van eiken hcdendaagfchen Wijsgeer of vernuftigen Wiskonftenaar. 't Is waar, veele van onze denkbeelden volgen eikanderen op; maar waarom zou niec de ziel van Christus in dcrzelve natuurlijke vermoogens groot genoeg konnen zijn om in eens te omvatten, 't geen wij alleen door eene langduurigc opvolging bekoomen, of op den arbeid van veele eeuwen zou te ftaan komen?

Zulk eene heerlijke gefchaapen ziel, als die van den Zoon van God, kan vatbaar zijn, -(zoo veel wij gisfen mogen,) om haare gedagten uittebreiden rugwaards tot alle voerlede eeuwen; cn voorwaards tot alle de toekomftige, en tot in de eeuwigheid, Insgelijks om die uittebreiden over alle Natiën van "t Menschdom, en alle hunne voornaame belangen, en nochthans niet volmaakt oneindig zijn in haare kennis, gelijk de kennis van God is (*), want de Goddelijke Kennis, als oneindig, {trekt zich in eens uit van agter en yan yooren door beiden de eeuwigheden, en bereikt al het moogelijke

zoo

(*) 't Is opmerkens waardig, hoe de Heer locke in zijne Protvc ever het Menfchelijk Verfland, de grootheid van 't geheugen van een' Mensch, of een' Engel befchrijft II. Boek. Cap. 10. lloofdfl. 9. „ Men ver,, haald van dat wonder van geleerdheid Monfieur pas-

cal, dat tot dien tijd, dat zijn verzwakte gezond,, heid zijn geheugen gekreukt had, hij nimmer iet ver-

gat van 't geen hij gedaan, geleezen of gezegt had, 5, in den tijd, dat hij redelijke bewustheid had gehad*

De verfchillende 'frappen der Engelen zullen waarlchijn,, lijk ook grooter inzigten hebben, cn zommige moo,, gelijk wel bedeeld met vermoogens gefchikt om op ,, te fluiten, cn zich geduurig als in een punt, alle hun* ,, ,ne voorige keunis 111 eens , of te gelijk te binnen te

brengen."

P 2

Sluiten